Umida Group AB

Korrigering av tidigare publicerad kallelse till årsstämma: Rätt veckodag för årsstämman är onsdagen den 27 mars.

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) AB, 556740-5070, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 mars 2013, kl 11:00 i bolagets lokaler på Stuvaregatan 1 i Åhus.

Anmälan med mera:
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall
dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken torsdagen den 21 mars 2013
dels anmäla sig till Bolaget senast onsdagen den 20 mars 2012, klockan 10:00 på mailadress: info@cefour.parkinglot.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren detta i god tid före den 21 mars 2013.

Förslag till dagordning:
1) Val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Framläggande och godkännande av dagordning
4) Val av en eller två protokolljusterare
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Framläggande av årsredovisningen.
7) Beslut
a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.
b) om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören
8) Huvudägarnas redogörelse inför val av styrelse och val av dessa
9) Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna
10) Val av revisor
11) Beslut om ändring av bolagsordning
12) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
13) Stämmans avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullständigt förslag till ny bolagsordning kommer från och med onsdagen den 20 mars 2013 att hållas tillgängliga på bolagets hemsida.

Åhus 25 februari 2013

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Styrelsen


Se kallelsen från Cefour