Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har sedan företrädesemission i december 2015 teckningsoptioner, CEFO TO4B, noterade på AktieTorget. Sista dag för handel i teckningsoptionen beräknas till fredagen 27 maj, 2016. Innehavare av teckningsoption av serie TO4B äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs om 0,05 kr per aktie. Outnyttjad teckningsoption förfaller i sin helhet efter den 31 maj 2016.

Den i december 2015 genomförda företrädesemissionen i Cefour genomfördes med så kallade units, där varje unit innehöll 14 B-aktier och 7 teckningsoptioner. En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) B-aktie till kursen 0,05 kr. Cefour lät uppta teckningsoptionen till handel från och med måndagen den 1 februari 2016.

När teckning och betalning av nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptionen skett, erhåller tecknaren interimsaktier. Interimsaktierna kommer att omvandlas till ordinarie aktier efter att registrering skett på Bolagsverket, vilket beräknas ske inom två veckor efter nämnd registrering. Om du har dina teckningsoptioner på depå och vill utnyttja dina teckningsoptioner, kontakta din bank/förvaltare. Om du har dina teckningsoptioner på VP-konto och vill utnyttja dina teckningsoptioner fyller du i anmälningssedeln och skickar in den till Aqurat Fondkommission AB.

Anmälan skall ske till Aqurat Fondkommission AB via anmälningssedel som finns att hämta på Aqurat Fondkommission AB’s (www.aqurat.se) såväl som bolagets (www.cefourwine.com) respektive hemsidor. Likvid skall erläggas i samband med anmälan, i enlighet med anvisningar på anmälningssedeln.

Villkor för teckningsoption CEFO TO4B i sammandrag

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoption äger rätt att, för en (1) teckningsoption, teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs om 0,05 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 februari 2016 – 31 maj 2016. Detta ska ske genom anmälan på teckningssedel som finns tillgänglig på bolagets hemsida och på Aqurat Fondkommission AB’s hemsida.

Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen beräknas till fredagen den 27 maj 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:          henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:         076-877 00 00