Umida Group AB

Pågående nyemission. Teckna senast 30 november!

Idag den 14 november 2018 inleds teckningstiden i Umida Group ABs (”Umida”) företrädesemission av Baktier, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Med anledning därav offentliggörs härmed bolagets memorandum, teaser och anmälningssedel. Dokumenten finns att tillgå via bolagets (www.umidagroup.com) Göteborg Corporate Finance (www.gcf.se), Aqurat Fondkommission (www.aqurat.se) och Spotlight Stock Market (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor.

Teckningstiden löper till och med den 30 november 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Umida cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader. Umida har på förhand erhållit garantier om 15 MSEK, motsvarande 70,13 procent av emissionslikviden, samt teckningsförbindelser om 4 MSEK motsvarande 18,70 procent av emissionslikviden. Bolagets ambition är att växa i snabb takt genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv för att skapa god och hållbar lönsamhet. För att finansiera denna tillväxtresa behöver bolaget kapitaltillskott och genomför därför nu en företrädesemission.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 14 – 30 november 2018.
 • Teckningskurs: 2,20 SEK per aktie.
 • Avstämningsdag: 12 november 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 november 2018 och första dag exklusive att erhålla teckningsrätter är den 9 november 2018.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 12 november 2018 är registrerade som aktieägare i Umida äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig B-aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
 • Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 9 722 615 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs bolaget 21 389 753 SEK före emissionskostnader.
 • Antal aktier före nyemission: 11 667 138 stycken.
 • Värdering (pre-money): Cirka 25,7 MSEK.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske genom Spotlight Stock Market under perioden 14–28 november 2018.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske genom Spotlight Stock Market från och med den 14 november 2018 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av december.
 • Garantiåtaganden: Umida har erhållit garantiförbindelser om totalt 15 MSEK, motsvarande 70,13 procent av den totala emissionsvolymen.
 • Teckningsförbindelser: Umida har erhållit teckningsförbindelser om totalt 4 MSEK, motsvarande 18,70% av emissionsvolymen.
 • Marknadsplats: Umidas aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet (UMIDA B).
 • ISIN-kod: SE0009190788

Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar och information om teckningsåtagande), teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt finns att tillgå på bolaget (www.umidagroup.com), Göteborg Corporate Finances (GCF) (www.gcf.se), Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Investerarträffar
Aktiespararna, Stora aktiedagen Stockholm, 26 november 2018, Sheraton Hotel Anmälan sker på www.aktiespararna.se Finansiell rådgivare Göteborg Corporate Finance (GCF) är finansiell rådgivare till Umida i samband med den planerade företrädesemissionen.

Teckningsperioden pågår till den 30 november. Läs mer om den pågående emissionen här.

För information om den planerade företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Göteborg Corporate Finance
Telefon: 031-13 82 30
E-post: info@gcf.se

Katarina Nielsen, VD
Telefon: +46 70 759 08 90
E-post: katarina.nielsen@umidagroup.thehallwayinternationalschool.com

[link url=”https://umidagroup.thehallwayinternationalschool.com/wp-content/uploads/2018/11/Pressm2018-11-14.pdf”]Pressmeddelande 2018-11-14[/link]