Umida Group AB

Förvärv av L.O. Smith Holdings AB och ökad produktionskapacitet

Första kvartalet (januari – mars 2016), koncern

  • Intäkterna uppgick till 16,1 MSEK (15,9 MSEK pro forma)
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,8 MSEK (-3,5 MSEK, pro forma)
  • Resultat efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-3,8 MSEK, pro forma)
  • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,00 SEK pro forma)

Händelser under första kvartalet

  • 4 januari 2016 återfördes bolagets aktie till ordinarie lista på AktieTorget.
  • 4 februari 2016 tecknades avtal om förvärv av 100 % av aktierna i L.O. Smith Holdings AB (LOSH), med säte i Götene. LOSH omsatte drygt 70 MSEK under 2015 med rörelseresultat om 1 MSEK och resultat efter skatt om 0,4 MSEK.

Händelser efter rapportperiodens utgång

  • 4 maj 2016 blir moderbolaget skuldfritt efter beslut på extra bolagsstämma om konvertering av lån till aktier genom riktad kvittningsemission.
  • 6 maj 2016 tecknas avtal med The Absolut Company/Pernod Ricard om avyttring av varumärket ”L.O. Smith” till en ersättning om 1 MEUR.

Väsentliga händelser under kvartalet

Allmänt

”Första kvartalet 2016 signalerar en ny era i Cefourgruppens historia, med fokus på framtid stärkt av aktieägarnas stöd. Industriella tillväxtförvärv såsom med L.O. Smith-koncernen, en skuldfri balansräkning i moderbolaget och en strategi som börjar bära frukt. Detta kvitterar att styrelsens, ledningens och inte minst all personals engagemang och vilja att lyckas nu ger skäl att inleda nästa steg i en fortsatt förädlingsprocess av Cefourgruppen.” – säger Henrik Sundewall, VD Cefour Wine & Beverage

Bolaget inledde året med att bolagets aktie återfördes till ordinarie lista på AktieTorget, efter närmare två år på observationslistan. Detta är en viktig milstolpe i den turn-around-process som sittande styrelse och ledning tog på sig våren 2015, och det får symbolisera en ny era.

Under kvartalet genomfördes förvärv av 100 % av aktierna i L.O. Smith Holdings AB, som i sin tur är en koncern bestående av moderbolag, operativt dotterbolag – vari den största kunden, Constellation Brands (Svedka Vodka) äger 9,99 % – samt ett därunder helägt dotterbolag vari industrifastighet (mark och byggnad) ägs. L.O. Smith-koncernen producerar ett flertal produkter, såsom flaskfyllning och bulkförsäljning åt Constellation Brands’ vodka-varumärke, Svedka, för marknaderna utanför USA, samt även en rad egna produkter såsom en storköksserie innefattande bl.a. röd- och vitvinsvinäger, matlagningsviner och oljor, utöver egna spritprodukter såsom vodka, gin och en serie med s.k. shots baserade på lakrits där bästsäljaren är Hallonlacks.

Förvärvet skapar förutsättning för synergier i den nya större Cefourgruppen, vilket skall ge genomslag resultatmässigt under 2017, om än att processen för synergiskapande effekter inleds redan 2016. Dessutom skapar förvärvet en bredare bas och ett större produktutbud vilket kommer utvecklas vidare löpande.

Den helägda industrifastigheten, med byggnad omfattande nästan 12 000 kvadratmeter, har redan en extern hyresgäst, E-logistik, för del av lokalytan, med vilka samtal inletts kring utökning av deras andel av fastighetens lokalyta, samtidigt som L.O. Smith-koncernens användning av fastigheten effektiviseras.

Marknad och försäljning

Koncernens försäljnings- och marknadsbearbetning har varit låg eller begränsad tidigare, av historiskt kända skäl, något som styrelsen och ledningen ämnar skapa förändring kring.

Single-serve-konceptet med förfyllda vinglas har sedan tidigare utvecklats genom nytt varumärke, Selected by Glass™. Dessutom produktutvecklas för närvarande detta erbjudande genom framtagande av cocktails i eget labb hos L.O. Smith. Strategin kring att skapa försäljning genom partners har visat sig framgångsrik genom existerande partnerskap i England, om än att tillväxttakten på andra marknader visat sig långsammare än önskvärt. En åtgärdsplan för att accelerera expansionstakten har sjösatts under andra kvartalet i syfte att skapa bättre förutsättningar för mer effektiv och målinriktad försäljning.

Samarbetet med Constellation Brands ledande vodkamärke, Svedka, utvecklas väl inom bulkproduktion vari Cefourgruppen förser den amerikanska marknaden med bulksprit för flaskfyllning lokalt i USA. Flaskfyllning i Sverige för Svedka, vilken baseras på färdigvara som säljs i marknaderna utanför USA, kan ökas med den kapacitet som anläggningen har.

Storköksprodukterna säljer bra och effektiviteten i produktionen är god. Segmentet storkök är intressant och skapar stabila kassaflöden, varför det ses över i expansionssyfte.

Segmentet egna spritprodukter har sedan förvärvet av L.O. Smith-koncernen setts över och kommer genomgå utveckling i syfte att nå större marknadsandel och potential. Storsäljaren, Hallonlacks, säljer fortsatt bra och smakpaletten genomgår utveckling i syfte att skapa fler framgångar inom samma segment.

Produktion

Genom förvärvet av L.O. Smith-koncernen har Cefourgruppen erhållit en stor bredd i sitt produktionsutbud, allt från engångsglas till flaskor från 5 cl till 175 cl, bag-in-box och dunk. Den produktionsgenomlysning- och förbättring som genomförts i Cefour under 2015 fort-sätter och kunskaps- och erfarenhetsutbytet emellan bolagen inom nya Cefourgruppen ger grund för positiva effektivitets- och kvalitetseffekter, både nu och framåt. Kvalitetshöjande åtgärder och löpande förbättringar kommer fortsätta att ske även framöver i syfte att ständigt förbättra produkt, erbjudande och kund- & konsumentupplevelse.

Organisation

Genom förvärvet av L.O. Smith-koncernen utökades Cefourgruppens organisation naturligt, vari Cefourgruppen som sådan kompletterats inom flertalet områden. Bolagets organisation kommer fortsatt söka effektivisering och ökad produktivitet inom samtliga områden.

Ekonomi

Under det första kvartalet har externa kostnader fortsatt belastats av rådgivare och advokater vilket till del är hänförliga till förvärvsprocessen av L.O. Smith-koncernen. Då personell bemanning blivit mer volymorienterad i tillägg till föräldraledigheter har kostnader för anställd personal sjunkit, medan kostnader för inhyrd personal ökat något jämfört med tidigare.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Avyttring av varumärket L.O. Smith

Bolaget har under andra kvartalet tecknat avtal med The Absolut Company/Pernod Ricard om avyttring av varumärket L.O. Smith för en köpeskilling om 1 MEUR, vilken erläggs under juli månad 2016. Varumärket L.O. Smith har ett symboliskt värde för köparen då namnet härrör från grundaren av det som senare skulle bli Absolut Vodka. För Cefourgruppens så innebär affären en stärkt kassa som stödjer verksamhetens fortsatta expansion, försäljning och möjliga förvärv. Effekten för Cefourgruppen blir en varumärkesmässig omarbetning av vissa spritprodukter, vilka stod för ca 5 % av 2015 års totala omsättning. Avtalet med The Absolut Company ger rätt till s.k. samlevnad (d.v.s. att både The Absolut Company såväl som Cefourgruppen får nyttja varumärket) under 12 månader, vilket skapar förutsättning för en kontrollerad process i att omarbeta berörda produkters varumärkesmässiga förpackning.

Skuldfritt moderbolag

Vid extra bolagsstämma den 4 maj 2016 beslutades om riktad kvittningsemission vilket innebar att moderbolaget blev skuldfritt. Denna riktade kvittningsemission gällde långivaren Enrique Cruz Garrido, tillika större aktieägare i Cefour. Kvittningen sker baserat på tio dagars volymvägd snittkurs inför beslutet. Transaktionen genomförs i sin helhet under andra kvartalet 2016.

Principer för rapportens upprättande

Rapporten följer de principer som användes i årsredovisningen men har inte granskats av bolagets revisor.

Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) inte lämnar någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2015.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas i bolagets lokaler i Åhus 2016-06-14.

Årsredovisning

Årsredovisning och övriga handlingar avseende årsstämman hålls tillgängliga bolagets hemsida (www.cefourwine.com).

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport, andra kvartalet (april-juni), 2016-08-31

Delårsrapport, tredje kvartalet (juli-september), 2016-11-30

Bokslutskommuniké (oktober-december samt helår 2016), 2017-02-28

Åhus den 31 maj 2016

Mats Jämterud                                                               Henrik Sundewall

Ordförande                                                                    ledamot och VD

Oscar Garrido                                                                Johan Sjökvist

ledamot                                                                         ledamot


Se hela kvartalsrapporten