Umida Group AB

Resultatet för kvartalet i korthet
*    Nettoomsättningen uppgick till 224 KSEK
*    Resultatet uppgick till -2 193 KSEK
*    Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 11 923 KSEK
*    Bolagets soliditet var 76%
*    Bolagets likvida medel uppgick per den 31 mars till 1 090 KSEK exklusive ej utnyttjad rörelsekredit om 2 000 KSEK

Väsentliga händelser under perioden
*    Bolaget listades på AktieTorget den 31 januari
*    Avtal har tecknats med ett antal agenter i Europa och USA
*    Finansieringslösning för automatiserad förpackningsanläggning säkrad
*    Breddning av vinsortiment genom avtal med nya leverantörer från Italien och Spanien

För ytterligare information, kontakta Eva Krönlein 070-7571980

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se hela rapporten i Adobe Acrobat