Umida Group AB

Årsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) 556740-5070
fattade beslut om:

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Att ingen ersättning skall utgå till styrelsemedlemmar samt att arvode till revisor skall ske på löpande räkning.

Omval av styrelseledamöterna Jan Sjödin, Kajsa Bergqvist och David Olsson samt Mats Krönlein som ordförande.
Nyval av Pernilla Wadmark som styrelseledamot.

Omval av Torsten Kullberg som revisor.

Att bolagets aktiekapital minskas till 3.576.397 kronor för täckning av uppkomna förluster. Minskningen av aktiekapitalet sker inte genom indragning av aktier utan förändring av kvotvärdet.

Ändring av bolagsordningen avseende:
Bolagets aktiekapital skall vara lägst 3 500 000 kr och högst 10 500 000 kr.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner) med eller utan företräde för bolagets aktieägare. Bemyndigandet gäller upp till de aktieantalsgränser som finns i bolagsordningen.

För mer information vänligen kontakta

Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06

Se nyheten från Cefour