Umida Group AB

Årsstämman i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) 556740-5070
fattade beslut om:

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt disposition av bolagets resultat enligt styrelsens förslag angivet i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

Att ingen ersättning skall utgå till styrelsemedlemmar samt att arvode till revisor skall ske på löpande räkning.

Omval av styrelseledamöterna Jan Sjödin, Mats Krönlein (ordförande), Johan Karlsson, Kajsa Bergqvist och David Olsson.
Nyval av Eva Krönlein.

Omval av Torsten Kullberg som revisor.

Ändring av bolagsordningen avseende:
Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kr och högst 450 000 000 kr.
Antal aktier skall vara minst 150 000 000 st och högst 450 000 000 st.
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annons i Post och Inrikes tidning, bolagets hemsida och genom radannons med hänvisning om stämman i Svenska Dagbladet.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission (nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner) med eller utan företräde för bolagets
aktieägare. Bemyndigandet gäller upp till de aktieantalsgränser som finns i bolagsordningen.

För mer information vänligen kontakta

Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06
mats@cefour.parkinglot.se


Se hela nyheten i Adobe Acrobat