Umida Group AB

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I UMIDA GROUP AB (PUBL)

Vid årsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 26 maj 2019 kl. 10.00 i Stockholm, beslutades i huvudsak:

att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen,

att disponera Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen,

att bevilja ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2018,

att arvode till styrelsens ledamöter, för tiden fram till och med nästa årsstämma, ska utgå med 75 000 kronor (exklusive sociala avgifter) för icke i bolaget arbetande ledamöter samt till styrelsens ordförande med 150 000 kronor (exklusive sociala avgifter),

att arvode till Bolagets revisor ska utgå med skäligt belopp enligt godkänd räkning,

att till ordinarie styrelseledamöter omvälja Mats Jämterud, Johan Sjökvist, Patrik Gustavsson och Kenneth Arnström samt välja Sami Asani och Sari H Wilholm.

att till revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som infaller år 2020 omvälja Allegretto Revision AB med huvudansvarig revisor Lars Erik Engberg,

att bemyndiga styrelsen i Bolaget, för tiden fram till nästa årsstämma, att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission, av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller annars med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt,

att bemyndiga styrelsen i Bolaget att vidta de smärre justeringar av besluten vid årsstämman som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt av stämman.

Umida Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jämterud, tf VD,

Telefon: +46 (0) 70 663 72 72

 

Attachments