Umida Group AB

På Cefour Wine & Beverage AB (publ) årsstämma som hölls i Åhus idag den 23 april 2015 kl. 13.00 fattades följande beslut:Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning och att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2014.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den tillförordnade verkställande direktören under 2014 ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Styrelse och arvode
Årsstämman beslutade att antalet ledamöter skall vara 4. Årsstämman beslutade om nyval av
Oscar Garrido, Mats Jämterud, Johan Sjökvist och Henrik Sundewall.

Arvode till styrelsen beslutades utgå med totalt 250 000 kronor, exklusive arbetsgivaravgifter, varav
100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt punkt 14 i dagordningen
Årsstämman bemyndigade styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier vid ett eller flera tillfällen med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till ett sammanlagt belopp upp till den i bolagsordningen gällande aktiekapitalgränsen.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigades av årsstämman enligt punkt 15 i dagordningen att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket.

Övrigt
Den nyvalda styrelsen höll i direkt anslutning till stämmans avslutande ett konstituerande styrelsemöte där Mats Jämterud valdes som styrelsens ordförande. Styrelsen beslöt att utse Henrik Sundewall till bolagets verkställande direktör.

För ytterligare information, kontakta:
Cefours VD, Henrik Sundewall, 076-877 00 00