Umida Group AB

Vid årsstämma i Umida Group AB (publ) (”Bolaget”) som hölls den 27 maj 2021 via poströstning, fattades nedan angivna beslut, samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag och beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2020.

Resultatdisposition i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att disponibla vinstmedel balanseras i ny räkning.

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Ett årligt styrelsearvode om 150 000 kr till styrelsens ordförande och övriga ledamöter om 75 000 kr vardera (samtliga belopp exklusive sociala avgifter).

Arvode till revisor enligt godkänd räkning.

Omval av styrelseledamöterna Johan Sjökvist, Mats Jämterud, Yvonne Wener. Nyval av Carl Caap till styrelseledamot.

Mats Jämterud väljs till styrelsens ordförande.

Omval av Allegretto som revisor; auktoriserade revisorn Lars Erik Engberg fortsätter som huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av konvertibler enligt Beslutsförslag 14.

Stämman beslutade att inte godkänna styrelsens förslag om emissionsbemyndigande enligt Beslutsförslag 15.

Stämman beslutade om särskilt bemyndigande för styrelsen att vida smärre justeringar av besluten i samband med registrering av besluten enligt Beslutsförslag 16.

Stämman beslutade om införa ny bestämmelse i bolagsordningen för utöva poströstning enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket i aktiebolagslagen (2005:551) enligt Beslutsförslag 17.

 

Umida Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Filip Lundquist, VD,
Telefon: +46 (0) 76 942 41 21