Umida Group AB

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ), 556740-5070, kallas härmed till en extra stämma torsdagen den 20 augusti 2015, kl. 14:00 på Advokatfirman Fylgias kontor, Nybrogatan 11 i Stockholm.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman
.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda
aktieboken den 14 augusti 2015, dels anmäla sig till Bolaget senast den 17 augusti 2015, på mailadress: info@cefour.parkinglot.se eller via brev till Stuvaregatan 1, 296 35 Åhus.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav.

Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www. cefourwine.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller 14 augusti 2015 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Förslag till dagordning 
1.    Stämmans öppnande.
2.    Val av ordförande vid stämman.
3.    Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.    Val av en eller två justeringsmän.
5.    Framläggande och godkännande av dagordning
.
6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
.
7.    Förslag om ändring av bolagsordningen
.
8.    Förslag om emissionsbemyndigande.
9.    Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7 – För att tydliggöra bolagets verksamhet och för att möjliggöra framtida kapitalanskaffning föreslår styrelsen att bolagsordningens § 3, § 4 samt § 5 första och andra stycket ändras enligt följande:

Tidigare lydelse: ”§ 3 Verksamhet. 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att fylla alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker i engångsglas av plast eller andra förpackningar, bedriva partihandel med alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker samt idka därmed förenlig verksamhet.
§ 4 Aktiekapital
. Bolagets aktiekapital skall vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor. § 5 Aktier. 
Antalet aktier skall vara lägst 90 000 000 och högst 360 000 000 aktier. Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 360 000 000.”

Föreslagen lydelse: 
” § 3 Verksamhet. 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt via bolag, bedriva tillverkning, förpackning och försäljning av mat och dryck, bedriva partihandel med alkoholhaltiga och icke alkoholhaltiga drycker, äga och hyra ut fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
 § 4 Aktiekapital. 
Bolagets aktiekapital skall vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 
§ 5 Aktier. 
Antalet aktier skall vara lägst 200 000 000 och högst 800 000 000 aktier. 
Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 800 000 000.”

Punkt 8 – Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill tiden för nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler inom den vid var tid gällande bolagsordningen. Bemyndigandet ska även innefatta rätt att besluta om emission med bestämmande om apport eller att aktie ska tecknas med kvittningsrätt. Bemyndigandet ersätter det av årsstämman lämnade bemyndigandet.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster


För giltigt beslut enligt punkterna 7-8 fordras att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Bolaget har 184 085 745 aktier och 184 175 745 röster.

Kopia av kallelsen kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Åhus juli 2015

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)


Document dividerSe nyheten