Umida Group AB

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ), 556740-5070, kallas härmed till en extra stämma fredagen den 19 december 2014, kl. 14:00 på bolagets kontor, Stuvaregatan 1, i Åhus.

Anmälan med mera:
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda
aktieboken den 12 december 2014, dels anmäla sig till Bolaget senast den 15 december 2014, på mailadress: info@cefour.parkinglot.seeller via brev till Stuvaregatan 1, 296 35 Åhus.Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på www.cefourwine.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren detta i god tid före den 12 december 2014.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. a) Förslag om ändring av bolagsordningen
b) Förslag om minskning av aktiekapitalet
8. a) Förslag om ändring av bolagsordningen
b) Förslag om emission av aktier och teckningsoptioner
9. Förslag om emissionsbemyndigande
10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 7. Förslag till beslut

Punkt 7a) För att möjliggöra minskning av aktiekapitalet enligt punkt 7b föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en ändring av bolagsordningens § 4 till ”Bolagets aktiekapital skall vara lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor.

Punkt 7b) För att möjliggöra nyemission av aktier och teckningsoptioner enligt punkt 8 förslår styrelsen att aktiekapitalet minskas med 6 377 952,63 kr för avsättande till fritt eget kapital och utan indragning av aktier. Minskningen förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt 7a. Förslagen enligt 7a-b skall antas som ett beslut.

Punkt 8a) För att möjliggöra emission av aktier och teckningsoptioner enligt punkt 8b) föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar om en ändring av bolagsordningens § 4 till ”Bolagets aktiekapital skall vara lägst 4 500 000 kronor och högst 18 000 000 kronor” samt ändring av bolagsordningens § 5 första och andra stycke till ”Antalet aktier skall vara lägst 90 000 000 och högst 360 000 000 aktier. Bolagets aktier skall kunna utges i två serier, serie A och serie B. Aktie av serie A skall medföra tio röster och aktie av serie B skall medföra 1 röst. A-aktie kan utges i ett antal av högst 1 000 000 och B-aktie till ett antal av högst 360 000 000”.

Punkt 8b) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av aktier och teckningsoptioner (”units”) med företrädesrätt för aktieägarna. Varje på avstämningsdagen innehavd aktie, oavsett slag, berättigar till teckning av 1 unit, bestående av åtta aktier av serie B och fyra teckningsoptioner av serie B. Styrelsens förslag medför att bolagets aktiekapital ökas med högst 5 669 291,2 kronor genom utgivande av högst 113 385 824 aktier. Styrelsens förslag medför vidare att högst 56 692 912 teckningsoptioner av serie 2015 utges, berättigande till teckning av högst 56 692 912 aktier av serie B i bolaget. Bolagets aktiekapital kan komma att ökas med ytterligare högst 2 834 645,6 kronor genom utnyttjande av teckningsoptionerna. Teckningskursen är 0,40 kronor per unit. Betalning för tecknade units skall kunna erläggas genom kvittning av fordringar. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Förslagen enligt 8a-b skall antas som ett beslut.

Punkt 9) Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier och/eller emission av teckningsoptioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Styrelsens beslut får förenas med villkor om att tecknade aktier kan betalas genom kvittning eller apport.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

I bolaget finns totalt 14 173 228 aktier varav 10 000 A-aktier och 14 163 228 B-aktier.

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt 13 kap 6-8 §§, 14 kap 8 § och 20 kap 13-14 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga från och med den 5 december 2014.

Åhus november 2014

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)


Se kallelsen från Cefour