Umida Group AB

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ), 556740-5070, kallas härmed till en extra stämma torsdagen den 13 november 2014, kl. 14:00 på bolagets kontor, Stuvaregatan 1, i Åhus.

Anmälan med mera:

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 7 november 2014, dels anmäla sig till Bolaget senast den 10 november 2014, på mailadress: info@cefour.parkinglot.se eller via brev till Stuvaregatan 1, 296 35 Åhus.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren detta i god tid före den 7 november 2014.

Förslag till dagordning:

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Framläggande och godkännande av dagordning
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Förslag om nyemission av aktier
  8. Beslut om justeringsbemyndigande
  9. Stämmans avslutande

Förklaringar

Punkt 7. Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om en nyemission. Emissionen är maximerad till cirka 24,8 miljoner nya aktier och emissionskursen 0,50 kronor. Förslaget innebär att aktiekapitalet maximalt ökar med maximalt cirka 12,4 miljoner kronor. Totalt kommer emissionen att ge ett tillskott på maximalt cirka 12,4 miljoner kronor, före emissionskostnader.

De exakta villkoren, avstämningsdagar, teckningstid mm kommer Cefour att återkomma med senast två veckor före stämman. Fullständiga villkor kommer att presenteras senast på stämman.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor med ovan angiven adress samt på bolagets hemsida www.cefourwine.com senast två veckor innan årsstämman och sändas till aktieägare som så begär samt uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Vid kallelsens upprättande finns totalt 14 173 228 aktier varav 10 000 A-aktier och 14 163 228 B-aktier.

Åhus oktober 2014

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)