Umida Group AB

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 22 november 2012 kl 13.00 på Stuvaregatan 1 i Åhus, för att fatta beslut om ändringar i styrelsen.

Anmälan mm:
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

Dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 16 november 2012

Dels anmäla sig till Bolaget senast 19 november 2012 klockan 13.00 på mejladress info@cefour.parkinglot.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande.

Aktieägare som låtit förvaltar registrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren detta i god tid före den 16 november 2012.

Förslag till dagordning:

1) Stämmans öppnande, val av ordförande
2) Godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4) Val av protokolljusterare
5) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Beslut om ändring i styrelse
7) Stämmans avslutande

Beslutsunderlag: Styrelsen kallar aktieägarna i Cefour till extra bolagsstämma för att fatta beslut om ändringar i styrelsen. Som tidigare meddelats har Jan Sjödin utgått ur styrelsen. Till ny styrelseledamot föreslås Lars Broberg.

Lars Broberg är 52 år och arbetar idag inom Tetra Pak som Senior Food Technologist. Lars har mångårig erfarenhet från förpackning- och matindustrin och har tidigare arbetat inom både Findus och Nestlé. Lars gedigna och breda erfarenhet från produkt- och processutvecklingsarbete, förpackningsteknik och ledarskap, likväl som hans internationella bakgrund från USA och Schweiz blir ett viktigt tillskott i Cefours styrelse.

Åhus i oktober 2012
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
Styrelsen


Se kallelsen från Cefour