Umida Group AB

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) AB, 556740-5070, kallas härmed till en extra bolagsstämma onsdagen den 16 oktober 2013, kl. 11:00 i bolagets lokaler på Stuvaregatan 1 i Åhus.

Anmälan med mera:
Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken den 10 oktober 2013, dels anmäla sig till Bolaget senast den 12 oktober 2013, klockan 10:00 på mailadress: info@cefour.parkinglot.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren detta i god tid före den 10 oktober 2013.

Förslag till dagordning:
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Framläggande och godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Huvudägarnas redogörelse för val av ny styrelse
8. Beslut om arvoden åt styrelsen.
9. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelse
10. Beslut om justeringsbemyndigande
11. Stämmans avslutande

Punkt 8. Styrelsens förslag är att styrelsearvode skall utgå med 40 000:- per år till ledamöter som inte är större aktieägare eller som erhåller annan ersättning från bolaget.

Punkt 9. Förslag är att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Mer information kring detta kommer att distribueras inom kort.

Fullständiga förslag till samtliga beslut kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget minst två veckor innan stämman. Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Kopior av handlingarna kan även tillställas aktieägare som begär det och uppger postadress.

Åhus september 2013
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)


Se kallelsen från Cefour