Umida Group AB

Aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ), org. nr. 556740-5070 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015, kl. 13.00 i Bolagets lokaler på Stuvaregatan 1 i Åhus.

A. Rätt att delta på stämman

Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 17 april 2015, och dels senast den 17 april 2015 anmäla sitt deltagande till Bolaget antingen under adress: Cefour Wine & Beverage Partihandel AB, Stuvaregatan 1, 296 35 Åhus eller via e-post: info@cefour.parkinglot.se.

Vid anmälan skall aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.cefourwine.com. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakten får inte vara äldre än fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 17 april 2015 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman

Förslag till dagordning

1) Stämmans öppnande
2) Val av ordförande vid stämman
3) Upprättande och godkännande av röstlängd
4) Godkännande av dagordning
5) Val av en eller två justeringsmän
6) Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
7) Anförande av verkställande direktören

8)Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse
9) Beslut om:
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) disposition av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
10) Bestämmande av antalet styrelseledamöter
11) Fastställande av arvode till styrelse
12) Fastställande av arvode till revisor
13) Val av styrelseledamöter och revisor
14) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om nyemissioner av B-aktier
15) Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid stämman i samband med registrering hos Bolagsverket
16) Stämmans avslutande

Förslag till beslut m.m.

Styrelsens förslag till beslut avseende punkterna 14–15 på dagordningen

Punkt 14 – Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att under tiden till nästa årsstämma besluta om nyemissioner av B-aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av B-aktier med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Sådant beslut skall endast kunna fattas med bestämmelse om att nya B-aktier skall betalas kontant eller genom kvittning. Enligt 16 kap. aktiebolagslagen äger styrelsen inte med stöd av detta bemyndigande besluta om emissioner till styrelseledamöter eller anställda m.fl.
Emission får endast ske till marknadsmässigt pris, varvid styrelsen dock äger rätt att besluta om viss rabatt. Övriga villkor beslutas av styrelsen, vilka dock skall vara marknadsmässiga.
Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst ett belopp som vid fullteckning ryms inom den gällande bolagsordningens aktiekapitalgräns.

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att finansiera och kunna tillgodose bolagets kapitalbehov, särskilt med avseende på behovet av att täcka utgifter för att betala prioriterade fordringsägare i rekonstruktionen, täcka behovet av utgifter för att hantera en ackordsuppgörelse med oprioriterade fordringsägare i rekonstruktionen, samt säkerställa att Bolaget klarar AktieTorgets krav för att upprätthålla handel av Bolagets aktier, vilket är 6 månaders garanterad likviditet, och även för att säkerställa för Bolaget erforderlig produkt- och marknadsutveckling.

Punkt 15 – Smärre justeringar
Stämman föreslås bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid årsstämman för det fall behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 14 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation, dels på Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget senast tre veckor före stämman på Bolagets webbplats www.cefourwine.com. Dessa handlingar kommer även att skickas till aktieägare som så begär och lämnar sin postadress.

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse är det totala antalet aktier i Bolaget 143 559 052 och det totala antalet röster 143 649 052. Bolaget innehar inga egna aktier.

Åhus i mars 2015
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Cefours t.f. VD Stefan Carlén 0707-927101


Se kallelsen från Cefour