Umida Group AB

Aktieägarna i

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ) AB

556740-5070

kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 mars 2012, kl 13.30 i bolagets lokaler på Stuvaregatan 1 i Åhus

Anmälan med mera:

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall

dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken onsdagen den 15 mars 2012

dels   anmäla sig till Bolaget senast tisdagen den 13 mars 2012, klockan 10:00 på mailadress: jan@cefour.parkinglot.se.  Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna insändas i samband med anmälan om deltagande.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att deltaga i stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren detta i god tid före den 15mars.

Förslag till dagordning:

1)     Val av ordförande vid stämman

2)     Upprättande och godkännande av röstlängd

3)     Framläggande och godkännande av dagordning

4)     Val av en eller två protokolljusterare

5)     Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

6)     Framläggande av årsredovisningen.

7)     Beslut

a)     om fastställelse av resultaträkning och balansräkning.

b)     om dispositioner beträffande årets resultat enligt den fastställda balansräkningen

c)     om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören

8)     Huvudägarnas redogörelse inför val av styrelse och val av dessa

9)     Fastställelse av arvoden åt styrelsen och revisorerna

10)   Val av revisor

11)   Beslut om nedskrivning av aktiekapital

12)   Beslut om ändring av bolagsordning

13)   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

14)   Stämmans avslutande

Årsredovisning och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag till beslut samt fullständigt förslag till ny bolagsordning kommer från och med onsdagen den 13 mars 2012 att hållas tillgängliga på bolagets hemsida.

Åhus i februari 2012

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Styrelsen

 

Handlingar inför årsstämman, klicka på respektive länk för att ladda ner filen.

> Styrelsens förslag till beslut

> Förslag på ny bolagsordning

> Komplett årsredovisning