Umida Group AB

AktieTorget beslutade om handelsstopp i Cefours aktie från och med den 11 september 2013. Cefour och Maxpeak/Capillum har sedan dess arbetat intensivt för att uppfylla de kriterier som AktieTorget ställt upp för att handeln i aktien skall kunna återupptas.

Kriterierna är följande:

1. Styrelse
Ett förslag till styrelse ska vara offentliggjort. Helst i form av en kallelse till stämma men om processen vid Länsstyrelsen drar ut på tiden räcker det att informationen finns i ett pressmeddelande. Styrelsen ska bestå av minst 4 ledamöter. Minst en av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till storägare och bolaget och AktieTorget ska i övrigt ha godkänt styrelsen. Förslaget måste vara förankrat hos storägare, vid behov även Mats Krönlein (Mats Krönlein får inte ingå i styrelsen och måste minska sitt innehav i Cefour till under 10 procent).

2. Uppdaterad information
Uppdaterad, i princip dagfärsk, information ska lämnas till marknaden. Den ska preliminärt innehålla åtminstone följande.

– Aktuell balansräkning och likviditetssituation.
– Status på de olika avtal, letter of intent, avsiktsförklaringar, lånelöften mm som har omnämnts.

3. Betryggande finansiell situation
AktieTorget behöver få information som visar att den finansiella situationen är rimligt betryggande, på kort och lång sikt.

4. Oberoende verifikation
Punkterna 2 och 3 kommer att verifieras av en oberoende person som AktieTorget har utsett.

Om ovan kriterier är uppfyllda kan AktieTorget starta handeln på obs-listan. Återlistningen till ordinarie listan kan ske först efter en extra bolagsstämma och när den nya styrelsen finns på plats och då Mats Krönlein har minskat sitt innehav till under 10 procent.

Enligt regelverken skall kallelsen hanteras av Länsstyrelsen, vilket leder till lite längre handläggningstider. Idag är det satt ett preliminärt datum för den extra stämman, 16 oktober 2013.

Information kring hur detta arbete framskrider, samt övriga händelser i Cefour, kommer att kommuniceras bl.a. via ett veckobrev undertecknat av Cefour och Maxpeak.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Bergholts, VD
mikael@cefour.parkinglot.se. Tel: +46 (0)44-781 66 51

Jan Nilstadius, Styrelseordförande Maxpeak
info@maxpeak.tv. Tel:+46 (0)70-300 50 20


Se nyheten från Cefour