Umida Group AB

Bakgrunden till handelsstoppet var att i de samtal som fördes mellan Cefour och SEB, ALMI Skåne och AktieTorget ansågs att bolaget inte på ett tillräckligt övertygande sätt visat att bolaget hade tillräckligt med likviditet (jfr pressmeddelande 2014-02-07) för den planerade verksamheten.

Styrelsen har nu presenterat en detaljerad likviditetsprognos för första kvartalet 2014 samt tecknat en likviditetsgaranti med Capillum Holding AB. Avtalet innebär i korthet att Capillum skall, vid behov, förse Cefour med likviditet upp till SEK 2,5 miljoner fram till februari 2015 enligt vissa förutbestämda trancher. Dessa likviditetstillskott sker enligt följande för perioden mars 2014 t.o.m. februari 2015:
Mars SEK 200 000, April SEK 300 000, Maj 300 000 och för resterande del av avtalsperioden med SEK 188.889. Beloppen i trancherna är anpassade efter de förväntade försäljningsintäkterna i verksamheten.
Varje tranch utgör en separat kredit och har en löptid på ett år. Liksom i alla kreditavtal har kreditgivaren under vissa villkor rätt att erhålla förtida betalning av en tranch om kredittagaren inte fullgör sina förpliktelser enligt tecknat skuldebrev. På samma sätt har Cefour rätt att återbetala en kredit i förtid i enlighet med tecknat skuldebrev.

Ett kreditavtal är nu tecknat, efter accept från samtliga parter. Därmed kommer handelsstoppet hävas från och med måndagen den 24 februari, 2014. Cefour kommer dock att tillsvidare ligga kvar på observationslistan.

För att noggrant följa företagets utveckling inför en återplacering på ordinarielista kommer regelbundna avstämningsmöten att genomföras mellan Cefour och Aktietorget. Cefour kommer också att som ett led i en återplacering på ordinarie lista ta fram både en budgetprognos för verksamheten och en likviditetsplan för de kommande sex månaderna.

För styrelsen är det en viktigt att säkerställa verksamhetens fortsatta utveckling så att aktieägare, leverantörer och kreditinstitut kan känna sig trygga med hur verksamheten i Cefour bedrivs och utvecklas.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, tf VD. Tel: 070-555 77 99
Jan Nilstadius, Styrelseordförande. Tel: 070-300 50 20


Se nyheten från Cefour