Umida Group AB

AktieTorget beslutade igår om handelsstopp i Cefours aktier. Bakgrunden till detta beslut är att ALMI Skåne bjudit in AktieTorget till ett telefonmöte kring status i Cefour och i synnerhet kring Cefours likviditet.

Emissionen i december inbringade totalt cirka 6 miljoner kronor, före emissionskostnader och garantiersättning. En del av emissionen var kvittningar från leverantörer och långivare. Att få kreditgivare och leverantörer att kvitta sina fordringar var något som styrelsen mycket aktivt uppmuntrade, inte minst för att öka insatserna i emissionen och i syfte att förbättra Cefours balansräkning.

Totalt kvittades drygt 2,7 miljoner kronor, varav cirka 2/3 avsåg skulder till Capillum Holding AB som uppkommit via infriandet av det s k lånelöftet under sommaren och hösten 2013..

Totalt gav emissionen ett kontant tillskott på drygt 3,3 miljoner kronor, före emissionskostnader. I ett pressmeddelande 2013-11-14 förtydligade Cefour kring användningen av emissionslikviden. Precis som meddelades har investeringar gjorts i marknadssupport, produktion och intern organisation. Att bolagets VD och tillika försäljningsansvarig skulle sluta var självklart inte med i dessa planer. Precis som meddelades i samma pressmeddelande skulle delar av emissionslikviden gå åt till betalningar som Cefour låg efter med. Betalplaner hade upprättats med flera leverantörer och Cefour ligger idag helt i fas med betalningar till samtliga leverantörer.

I de samtal som förts mellan företrädare för Cefour, SEB, ALMI Skåne och AktieTorget har bolaget inte på ett tillräckligt övertygande sätt kunnat vederlägga att bolaget har tillräckligt med likviditet. Detta är den primära orsaken till att AktieTorget valt att handelsstoppa aktierna i Cefour. Likviditeten skall vederläggas genom att Cefour ska presentera nya budgets och likviditetsprognoser. Detta kommer att göras i början av nästa vecka.
Cefour är i likhet med tidigare år inne i en införsäljningsperiod och många av gamla kunderna, inte minst i Sverige håller på med sina upphandlingar inför säsongen. Till detta kommer ett antal nya kunder och distributörer där löpande införsäljning sker.

I gårdagens pressmeddelande uttryckte ledningen och styrelsen att man gör bedömningen att ”tillförsel av ytterligare likviditet inte skall bli nödvändig innan säsongen börjar” samt att ”För att säkerställa alla eventualiteter kommer styrelsen arbeta för att utveckla en belopps- och tidsbegränsad likviditetsgaranti”.

Styrelsen kan idag meddela att det finns långt gångna förhandlingar med Capillum Holding AB om att de skall agera som likviditetsgarant fram till försäljningen kommit igång. Det är självklart mycket uppskattat att Capillum Holding återigen kan tänka sig att ställa upp för Cefour och dessa aktieägare. Styrelsen räknar med att mer detaljerad information om detta skall kunna presenteras efter helgen.

Det skall i sammanhanget sägas att SEB ligger med ett engagemang på 0,5 miljoner via en checkkredit och AMLI med ett lån på cirka 1,6 miljoner kronor.

Handelsstoppet kommer att kvarstå till ovan nämnda öppna frågor är klara och accepterade.

För ytterligare information kontakta;

Gert Westergren, tf VD. Tel: 070-555 77 99
Jan Nilstadius, Styrelseordförande. Tel: 070-300 50 20


Se nyheten från Cefour