Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har beslutat om handelsstart i bolagets teckningsoption CEFO TO4B. Första handelsdag är bestämt till måndagen den 1 februari 2016.

Den i december 2015 genomförda företrädesemissionen i Cefour skedde med så kallade units, vilka var och en innehöll 14 B-aktier och 7 teckningsoptioner där 1 teckningsoption ger rätt att teckna 1 B-aktie till kursen 0,05 kr.

Cefour har beslutat att uppta teckningsoptionen till handel från och med måndag 1 februari 2016.

ISIN-kod för Cefours TO4B är: SE0007783774

Villkor för teckningsoption CEFO TO4B i sammandrag

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoption äger rätt att, för en (1) teckningsoption, teckna en (1) ny B-aktie i bolaget till en kurs om 0,05 kronor per aktie.

Teckningstid: Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 1 februari 2016 – 31 maj 2016. Detta ska ske genom anmälan på teckningssedel som kommer tillgängliggöras på bolagets hemsida och på Aqurat Fondkommission AB’s hemsida.

Sista dag för handel: Sista dag för handel i teckningsoptionen beräknas till fredagen den 27 maj 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon:       076-877 00 00


se pressmeddelandet