Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har beslutat att genomföra ett program för att effektivisera produktionen och minska kostnaderna. Som ett första steg innebär detta att fabriken i Åhus där Cefours engångsglas produceras stängs den 1 juli 2017 och att all produktion där flyttas till anläggningen i Götene. Bolaget estimerar årliga kostnadsbesparingar på c:a 4 MSEK med fullt genomslag från 2018.

Som ett led i den integrationsprocess som pågått sedan Cefour förvärvade L.O. Smith AB samt Vinfabriken Sverige AB under 2016 har bolaget sett över möjligheterna att optimera samtliga resurser i de olika delarna av verksamheten. En första konsekvens av denna analys är att bolaget nu flyttar produktionen av engångsglas i Åhus till anläggningen i Götene och att fabriken i Åhus stängs den 1 juli 2017.

”Det är tråkigt att behöva lämna Åhus, då Cefour haft sitt säte där ända sedan starten av bolaget. Vi ser dock att det är mest rationellt att koncentrera produktionen till Götene Vin & Spritfabrik och vår moderna och effektiva anläggning där. Resurserna som frigörs ger oss möjlighet att både stärka bolagets ekonomi och att ytterligare accelerera vårt arbete inom marknadsföring och försäljning.” säger Katarina Nielsen, VD för Cefour.

Produktionslinjen som för närvarande finns i Åhus flyttas till Götene Vin & Spritfabrik (den tidigare verksamheten i L.O. Smith AB) och kommer där att hanteras av Götene-anläggningens befintliga produktionspersonal. Produktionskapaciteten av Cefours unika vin- och cocktailglas för främst arena- och festivalmarknaderna kommer att behållas fullt ut.

Den minskning av personalen i Åhus som blir konsekvensen är kommunicerad och fackliga förhandlingar pågår. Vidare har en uppgörelse med fastighetsägaren nåtts som innebär att hyreskontraktet avslutas helt per den 30 juni 2017.

Bolaget estimerar att flytten av produktionen kommer att möjliggöra årliga kostnadsbesparingar på omkring 4 MSEK. Effekten av denna åtgärd kommer att få fullt genomslag från 2018.

Arbetet med att optimera bolagets övriga verksamhet när det gäller resurs- och kostnadsstruktur kommer att fortsätta, med målsättningen att stärka den operativa marginalen genom ytterligare besparingar och effektiviseringar.

För ytterligare information, kontakta:

Katarina Nielsen, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          katarina.nielsen@cefourwine.com

Telefon:         070 759 08 90

Mats Jämterud, Styrelseordförande, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:          mats.jamterud@cefourwine.com

Telefon:         070 663 72 72

Denna information är sådan information som Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2017.