Umida Group AB

Under förmiddagen idag avhölls ett första styrelsemöte i Cefour Wine & Beverage AB och ett första beslut som styrelsen tog var att vara mycket transparent mot marknaden och således löpande återkomma med information.
Den utlovade granskningsrapporten har inte kommit styrelsen till del ännu. Det kommer att annonseras till marknaden så snart denna rapport kommer. Granskning är självklart till stor nytta även för den nya styrelsen i dess arbete.Det kan konstateras att den turbulens som varit runt Cefour har skadat bolaget. Mycket är av en karaktär som bolaget inte har kunnat påverka. Vad tidigare styrelsen gjort och inte gjort och om de skall ha ansvarsfrihet får aktieägarna möjlighet att ta ställning till vid årsstämman i vår. Den nya styrelsen får ta hand som ”stafettpinnen” och agera med den information som finns.
Prioritet ett är nu att skicka in protokoll från den extra stämman till Bolagsverket. Blir inte en styrelse registrerad innan oktober månads utgång kommer Cefour att tvingas i likvidation. Protokollet är under helgen justerat och kommer skickas in så snart det är möjligt.

En annan effekt av det som varit är att Mikael Bergholts, Cefours VD, fått ägna oerhört mycket tid åt ”aktieägarvård”. En del mycket positiva kontakter har förevarit men i många fall kan nyttan för Cefour faktiskt ifrågasättas. Att en del även varit i kontakt med Cefours kunder etc underlättar inte det fortsatta arbete precis. VD och styrelse är dock överens om att det nu skall vara fullt fokus på produkterna och på försäljning.

Styrelsen har idag även beslutat att en företrädesemission skall genomföras till en för aktieägarna fördelaktig kurs. I avvaktan på ovan nämnda granskningsrapport kan dock inga detaljer ges kring denna emission. Handeln måste komma igång så det finns en kurs att beräkna utifrån. Ambitionen är att emissionen skall vara tillräckligt stor för att ge arbetsro för företagsledningen så fokus åter kan bli försäljning.

För ytterligare information kontakta;
Styrelseordförande Jan Nilstadius, 070-300 50 20

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour