Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB:s (publ) företrädesemission med teckningstid 8 – 22 december 2015 är nu avslutad och erhöll en teckningsgrad om 141 %. Emissionen tillför bolaget ca 9,1 miljoner kronor före kostnader för emissionen.

Bolaget återförs till AktieTorgets ordinarie lista vid handelns öppnande måndag 4 januari, 2016.

Totalt 21 741 907 units, varje unit innehållande 14 B-aktier och 7 teckningsoptioner, emitterades till en kurs om 0,42 kr per unit, vilket tillför bolaget 9 131 600,94 kr före emissions- och garantikostnader vilka totalt bedöms komma att uppgå till ca 1 MSEK.

Totalt antal aktier efter emissionen kommer att uppgå till 521 805 776 st. och aktiekapitalet ökar från 4 348 381,56 kr med 6 087 733,96 kr till 10 436 115,52 kr.

”Vi är väldigt glada över att så många visat så stort intresse i samband med emissionen. Kapitaltillskottet lägger grunden för den affärsplan och strategi som bolaget nu följer. Vi vill tacka samtliga både tidigare och nya aktieägare för visat förtroende för Cefour.” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.

Tilldelning kommer att ske enligt de principer som angivits i emissionsmemorandum och avräkningsnotor beräknas skickas ut vecka 1, 2016 till de som tilldelats units. Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer aktierna levereras till angivet VP-konto eller depå. Aqurat Fondkommission har agerat emissionsinstitut.

Då bolaget härigenom uppfyller de av AktieTorgets ställda krav för återföring till ordinarie lista kommer bolagets aktie och BTU att handlas på ordinarie lista med start vid handelns öppnande måndag 4 januari, 2016.

”Att AktieTorget noterat de aktiviteter som styrelse och ledning genomfört och därmed beslutat att återföra bolaget till ordinarie lista, är mycket glädjande för samtliga aktieägare i Cefour”, säger Henrik Sundewall, VD för Cefour.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post: henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon: 076-877 00 00


Se pressmeddeland