Umida Group AB

En månad in i rekonstruktionsperioden så förbereder Cefour den extra bolagsstämma som ska hållas den 19 december i Åhus. Bolagsstämman är det första steget mot ett helt nytt och lönsamt Cefour.”Vi sticker inte under stol med att vi balanserat på konkursens rand, något som är hänförligt till tidigare ägares agerande. Nu är det emellertid dags att göra det vi sagt att vi skall göra, leverera vin i engångsförpackningar, se till att vi tecknar avtal och når ut med vår produkt. Vi har gott hopp om att kunna genomföra detta på ett sätt som ger våra aktieägare en positiv avkastning” säger Peter Wahlberg, styrelseordförande i Cefour Wine & Beverage AB (publ).Rekonstruktionen flyter på och innebär en omstart för hela verksamheten. För att kunna uppnå våra mål så har vi till bolagsstämman den 19 december valt att föreslå en nyemission till kursen 0,05 SEK per aktie, en kurs som understiger substansvärdet. Vidare kommer de som tecknar sig för aktierna att erhålla teckningsoptioner med en lösenkurs om 0,06 SEK vilket gör att kapitalbasen kan komma att stärkas ytterligare. Under tiden har en bryggfinansiering om en (1) Mkr betalats ut, vilket gör att Cefour kommer att ha en tillräcklig likviditet fram till dess att emissionen har avslutats.

Styrelsen är medveten om att de som satsat pengar i Cefour har varit med om en ganska skakig resa, och av den anledningen har bolaget tecknat en garanti om fyra (4) Mkr, som gör att Cefour har en betydligt bättre position än tidigare. Garantin innebär att Cefour kommer att tillföras minst fyra miljoner kronor i den kommande emissionen. Flera av våra fordringsägare har redan nu meddelat att de har för avsikt att kvitta sin fordringar mot nyemitterade aktier i Cefour. På detta sätt kommer bolagets kapitalbas och soliditet att förbättras avsevärt. Fordringsägare som fanns registrerade vid rekonstruktionens inträde kan komma att erbjudas möjlighet till kvittning mot nyemitterade aktier i Cefour. Denna kvittning kommer då ske i form av nyttjande av via riktad nyemission med stöd av styrelsens bemyndigande.

Vi har under de senaste veckorna arbetat intensivt tillsammans med AktieTorget, och har goda förhoppningar om att vi skall kunna påbörja handeln under kommande vecka. Nästa steg är att se till att avsluta emissionen och stärka balansräkningen för att få fart på försäljningen. När detta är gjort har vi för avsikt att fokusera på att den observationsnotering som Cefour har skall tas bort.

Kompletteringar av kallelsen till stämman bifogas detta pressmeddelande

För ytterligare information kontakta

Styrelseordförande
Peter Wahlberg
tel. 073-5327081

eller
t.f. Vd
Stefan Carlén
Tel. 070-7927101


Se nyheten från CefourDocument dividerStyrelsens förslag om emission och teckningsoptioner