Umida Group AB

Idag, den 8 december 2015, inleds teckningsperioden i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB:s (publ) företrädesemission. Samtidigt offentliggörs därtill hörande emissionsmemorandum. Teckningsperioden är 8 december till och med 22 december 2015. Emissionen är säkerställd och tillför Cefour ca 9,1 Mkr före emissionskostnader.

Emissionsvillkor för företrädesemission av units

 • Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 20 augusti 2015 beslutade styrelsen i Bolaget den 26 november 2015 att genomföra en nyemission av units (”Erbjudandet”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
 • En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, varvid varje unit består av fjorton (14) aktier av serie B samt sju (7) teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B till en teckningskurs om 5 öre (0,05 SEK) per aktie från och med dagen för Bolagsverkets registrering till och med den 31 maj 2016.
 • Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 9 131 601,36 SEK genom emission av högst 21 741 908 units (bestående av högst 304 386 712 aktier och högst 152 193 356 teckningsoptioner).
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 42 öre (0,42 SEK) per unit.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från styrelse, ledning och ett antal större befintliga aktieägare, i tillägg till garantiförbindelser från en grupp garanter, motsvarande 100 procent av Erbjudandet. Detta innebär att emissionen till fullo är säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Teckning av units kan ske även utan stöd av uniträtter (teckning utan företrädesrätt). För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter kommer tilldelning av units att ske inom ramen för Erbjudandets högsta belopp, varvid styrelsen tilldelar i första hand de som tecknat units med stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser enligt ovan.
 • Genom Erbjudandet ökas Bolagets aktiekapital med minst 5 395 529,26 SEK, vilket motsvarar den minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital som extra bolagsstämma den 20 november 2015 beslutade om i enlighet med styrelsens förslag.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

 • Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i Erbjudandet: 1 december 2015
 • Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i Erbjudandet: 2 december 2015
 • Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet: 3 december 2015
 • Teckningsperiod i Erbjudandet: 8 december – 22 december 2015
 • Handel i uniträtter: 8 december – 18 december 2015
 • Handel i betalda tecknade units (BTU): 8 december – registrering hos Bolagsverket

Emissionsmemorandum finns tillgängligt

 • Cefours hemsida                                                www.cefourwine.com
 • AktieTorgets hemsida                                         www.aktietorget.se
 • Aqurat Fondkommissions hemsida                      www.aqurat.se
 • Tecknaemissions hemsida                                  www.tecknaemission.se

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

E-post:           henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon:         076-877 00 00


Se nyheten