Umida Group AB

Avslutad rekonstruktion och grund för försäljningsfokus

Tredje kvartalet (KSEK)

 • Omsättning 2 618 (184)
 • Periodens resultat KSEK -1 126 (-2 719)
 • Resultat per aktie SEK -0,01 (-0,00*)
 • Effekt av ackordsbeslut KSEK 2 073 av ovan omsättning & resultat
Perioden januari – september (KSEK)

 • Omsättning KSEK 3 175 (2 002)
 • Periodens resultat KSEK -7 395 (-6 727)
 • Resultat per aktie SEK -0,03 (-0,01*)
 • Effekt av ackordsbeslut KSEK 2 073 av ovan omsättning och resultat

* Resultat per aktie är ej justerat för sammanslagning eller nyemission under 2014/2015. Se nyckeltal, sid 7.

Tredje kvartalet i sammanfattning
Genomfört och avslutat företagsrekonstruktion vilket var avsevärt tidskrävande och gav lägre försäljningsaktivitet som följd. Nedskrivning av bolagets skulder i enlighet med ackordsbeslut innebar övrig intäkt och positiv resultatpåverkan om 2 073 KSEK.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Skapande av nytt varumärke för breddad verksamhet, Selected By Glass.
 • Köpt loss fullständiga rättigheter för varumärket Easy Wine Glass™ (EWG).
 • Sålt aktierna i hälftenägt holländsk rättighetsbolag för EWG. Reaförlust 76 KSEK.

Verksamheten under kvartalet

Allmänt
Kvartalet kännetecknas av ett intensivt arbete i att genomföra och avsluta den rekonstruktion som bolaget befunnit sig i sedan november 2014. Ett offentligt ackord beslöts i Kristianstads tingsrätt den 11 augusti 2015, varefter beslutet vann laga kraft 3 september 2015. Resultatet av offentligt ackord innebar nedskrivning med 75 % av samtliga ackordsrelaterade skulder. Nedskrivningen blev 2 073 KSEK vilket i enlighet med gällande redovisningsregler bokförts som övrig intäkt under kvartalet och medfört motsvarande positiva resultatpåverkan.

Vidare har ett fortsatt arbete pågått kring att förbättra marginalstrukturen i bolagets produkt genom förbättrad kvalitet på råmaterial vilket skapar minskning av spill och fel i produktion samt fortsatt förhandling med leverantörer för att uppnå förbättrade råmaterialpriser.

Försäljning och produktion har under kvartalet, sin låga nivå till trots, primärt skett till samarbetspartners i England och Danmark samt till Bråvallafestivalen och systembolaget.

Sedan tidigare har styrelsen meddelat sin ambition kring breddning av verksamheten, varvid extra bolagsstämma hölls 20 augusti 2015, vilket bland annat fick till följd att beslut fattades om uppdaterad verksamhetsbeskrivning.

Marknad
Bolagets marknadsbearbetning under kvartalet har primärt varit fokuserad på befintliga kunder och samarbetspartners.

Fortsatt genomlysning av existerande samarbetsavtal och andra överenskomna strukturer kopplat till kunder och samarbetspartners har varit ett genomgående tema under kvartalet, i syfte att skapa bättre förutsättningar för bolagets försäljningsstrategier och planer framåt.

Produktion
Under kvartalet har vissa tester i produktionen genomförts där andra produkter än vin fyllts i bolagets förpackningar, i syfte att vidare säkra produktionsmöjlighet för breddad verksamhet. Kvalitetshöjande åtgärder och förbättringar fortsatte under kvartalet och kommer så att ske även framöver i syfte att ständigt förbättra produkt, erbjudande och konsumentupplevelse.

Organisation
Arbetet med att skapa en flexibel och volymorienterad bemanning och organisation fortsätter i syfte att reducera del av den fasta kostnadsstrukturen.

Ekonomi
Kostnader för genomförda emissioner jämte garantiersättningar har under året fortsatt varit höga, i tillägg till externa kostnader för rådgivare och advokater kopplat till rekonstruktionen. Den högre externa kostnadsnivån kvarstod under rekonstruktionsperioden, varefter dessa kostnader minskat efter att bolaget lämnade rekonstruktionsfasen. Då personell bemanning blivit mer volymorienterad har istället kostnader för personal sjunkit. Översyn över kostnads-struktur jämte förhandling med leverantörer har fortsatt under kvartalet och kommer fortsätta.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Nytt varumärke – Selected By Glass
I linje med bolagets breddade verksamhet har ett varumärkesarbete resulterat i ett nytt varumärke: Selected By Glass. Detta nya varumärke förbättrar möjligheten för bolaget att fylla bolagets olika förpackningar även med annan dryck än vin, och kompletterar därmed bolagets möjliga produktutbud.

Varumärket Easy Wine Glass – nu 100 % ägt av Cefour
Varumärket Easy Wine Glass™ (EWG) har tidigare legat i ett samägt varumärkesbolag, EWG TM B.V. vilket är ett holländskt bolag, i vilket Cefour ägt 50 %. Cefour har förvärvat samtliga rättigheter till varumärket EWG och i samma överenskommelse beslutat att sälja bolagets aktier i det gemensamägda EWG TM B.V. till Groupe LFE i Holland som sedan tidigare ägt 50 % i bolaget.

Avyttring av aktier i EWG TM B.V.
I samband med ovan nämnda förvärv av rättigheterna till varumärket Easy Wine Glass™ (EWG) har Cefour avyttrat sitt 50 procentiga ägande i EWG TM B.V. som tidigare ägde samtliga rättigheter till varumärket EWG. Köpare av aktierna är Groupe LFE, vilka sedan tidigare var hälftenägare i EWG TM B.V. Avyttringen innebar en realisationsförlust om

KSEK 76, vilket motsvarar Cefours tidigare bokförda värde av detta innehav. Denna nedskrivning/realisationsförlust är upptagen i resultatet för tredje kvartalet då princip-överenskommelse träffades redan under tredje kvartalet.

Principer för rapportens upprättande
Rapporten följer de principer som användes i Årsredovisningen men har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande rapporter
Kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2015 kommer att lämnas den 19 februari 2016.

Åhus den 20 november 2015

Mats Jämterud                                                               Henrik Sundewall

Ordförande                                                                     ledamot och VD

Oscar Garrido                                                                Johan Sjökvist

ledamot                                                                          ledamot


Document dividerSe hela rapporten