Umida Group AB

Tredje kvartalet 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 630 (1 595) KSEK
• Resultatet uppgick till -4 913 (-1 940) KSEK
• Resultat per aktie -0,01 (-0,01) SEK
• Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 9 757 (9 329) KSEK
• Stora delar av styrelsen avgick.

Januari – september 2013
• Nettoomsättningen uppgick till 3 682 (4 489) KSEK
• Resultatet uppgick till -8 880 (-7 286) KSEK
• Resultat per aktie -0,02 (-0,03 SEK)

Väsentliga händelser efter rapporttillfället
• Extra bolagsstämma och ny styrelse utsedd.
• Beslut om nyemission med företräde för befintliga aktieägare taget.

Verksamheten under kvartalet
Det kan snabbt konstateras att det gångna kvartalet inte på långa vägar har motsvarat förväntningarna. Festivalsommaren har visserligen för Cefours vidkommande varit relativt gynnsam och försäljningen för denna typ av kunder har ökat.Under andra halvan av kvartalet blev dock mycket av personalen upptagen med det annonserade förvärvet av verksamheten och den due diligence som de facto ägde rum. Detta innebar att försäljningsarbetet hämmades en hel del. När den tidigare styrelsen sedan avgick och Bolagets aktie blev handelsstoppad blev det ännu mindre aktivitet på fältet. Med stort stöd från en av aktieägarna, Capillum Holding AB, har bolaget dels fått mycket stöttning i form av konsultation och finansiella resurser i form av lån som varit nödvändiga för att kunna arbeta vidare. Vid en extra bolagsstämma den 16 oktober 2013 valdes dessutom en ny styrelse.

Den nya styrelsen har på sedvanligt sätt gjort en översiktlig genomgång av Cefour och detta har renderat i att en del tillgångar, framför allt lager och kundfordringar, har värderats om till sitt verkliga värde. Ambitionen har varit att från och med fjärde kvartalet 2013 kunna uppvisa korrekta siffror på hur verksamheten går.

Det kvarvarande lagret är nu kurant och fordringarna beräknas komma in. Detta har dock även inneburit att det tredje kvartalet har drabbats av en del kostnader som kanske egentligen borde ha varit tagna tidigare under året. Vilket åligger den gamla styrelsen att ta ansvar för.

Det ovan sagda förklarar också varför kostnaden för ”Råvaror och förnödenheter” samt ”Övriga externa kostnader” ökat i den omfattning som de har gjort under kvartalet.

Arbetet med att förbättra Cefours marginaler pågår med oförminskad styrka. Ett större fokus för den närmaste tiden kommer att vara att arbeta mer på närmarknaderna, dvs Skandinavien och Europa i större utsträckning.

Reklamexponering på glasen kommer att utredas vidare. Tankarna är intressanta och tekniskt finns det inga hinder.

Produktion
En ständig produktutveckling pågår, och Cefour är nu i slutskedet av ett projekt tillsammans med en svensk tillverkare av folie för ny förbättrad förslutning. Projektet syftar till att folien kan appliceras vid lägre temperatur och ge glaset en avsevärt mjukare kant att dricka ifrån. Folien kommer också att ha ett lager av aktiv syrebarriär som binder eventuella rester av syre i ”headspace” och leda till än bättre egenskaper vad gäller hållbarhet.
Försäljning
Tredje kvartalets försäljning är fortsatt på låga nivåer då produkten hittills endast lyckats få riktigt fotfäste på marknader där sommarförsäljningen är dominerande. Cefour, genom den amerikanska importören Svenska Food & Beverage LLC, är i fortsatta diskussioner med flertalet amerikanska livsmedelskedjor och bl.a. har ett 50-tal Krogers-butiker i Georgia börjat sälja Easy Wine Glass.

Svenska Food & Beverage har också nyligen erhållit sitt s.k. vendornumber för Walgreens vilket nu ger dem möjligheten att bearbeta deras butiker förutom nationellt, även regionalt och lokalt.

Ekonomi och likviditet
Under tredje kvartalet har det som en följd av utebliven försäljning också varit knappa resurser på den finansiella sidan. Capillum Holding har trots handelsstoppet och alla oklarheter tillsett att löner och annat har kunnat betalas ut. Efter den extra bolagsstämman har styrelse och ledning tillsammans med leverantörer lagt upp nya betalplaner vilka nu följs.

Aktiekapital, antal aktier och Eget Kapital
Aktiekapitalet uppgår per 30 september 2013 till 8 862 472,76 SEK och eget kapital uppgår till cirka 9 757 KSEK. Soliditeten uppgår till 50,3 (44,1) procent. Antalet aktier uppgår vid periodens slut till 443 123 638 stycken varav 17 200 000 stycken är A-aktier.

Det finns också tecknings-optioner utställda motsvarande 8 600 000 aktier med en teckningskurs på 25 öre och sista teckningsdag 31 december 2013.

Händelser efter periodens slut
Den 16 oktober 2013 avhölls en extra bolagsstämma och en ny styrelse kunde väljas. Till styrelse valdes Gert Westergren, Jan Källenius, Ben Slaghekke och Jan Nilstadius. Den senare valdes till ordförande vid det konstituerande styrelsemötet.

En oberoende granskning av Cefour har gjort på AktieTorgets initiativ och en rapport publicerades den 25 oktober 2013. Denna rapport slår bl.a. fast att ordningen i bolaget är god.

Efter denna genomgång och säkerställande av den kortsiktiga likviditeten i Cefour inleddes handeln i bolags aktie med start den 28 oktober 2013. Bolags aktie var således handelsstoppad mellan 10 september 2013 och till 28 oktober 2013. Aktien ligger dock fortfarande på observationslistan och det är styrelsens förhoppning att den kommer upp på ordinarie listan efter den nu aviserade nyemissionen (se nedan)

Den nya styrelsen har sedan stämmans avhållande infört nya rutiner för intern och extern rapportering för att säkerställa att rätt information kommuniceras.
Styrelsen beslutade också i oktober (21:a) 2013 med stöd från ett bemyndig-ande från årsstämman den 27 mars 2013 att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Erbjudandet innebär att tio gamla aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av tre nya B-aktier, dvs 3:10. Teckningskursen för varje ny aktie kommer att uppgå till 5 öre vilket motsvarar en rabatt om drygt 30 procent på den genomsnittliga aktiekursen de första två handelsveckorna efter handelsstoppet.
Emissionen kommer att vara garanterad med upp till 2 miljoner kronor (’bottom up’). Ett emissionskonsortium har bildats via Kopparberg Invest ABs försorg och konsortiet har lämnat skriftliga teckningsförbindelser för sin andel. En garantiersättning om tio procent av garanterad belopp kommer att utgå i ersättning för detta. Samtliga ersättningar till konsortiet kommer att tas ut via aktier och någon kontant ersättning kommer inte att utgå.

Prognoser och framtiden
Den nya styrelsen kommer inte att lämna någon ny prognos. Vid genom-gången via AktieTorgets försorg har bolaget uttalat att man räknar med en omsättning på 4 900 KSEK för innevarande år.

Cefours styrelse och ledning kommer parallellt med den fortsatta marknadsbearbetningen också undersöka möjligheterna till extra intäkter inom befintliga produktionsresurser. Allt från att fylla alternativa drycker till att även kunna förpacka i traditionella flaskor och Bag in Box på uppdrag eller under eget varumärke.

Principer för rapportens upprättande
Några förändringar från de principer som angivits i årsredovisningen för 2012 förekommer inte. Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Kommande rapport
Bokslutskommuniké för 2013 publiceras den 14 februari 2014.

Åhus, 2013-11-20

Jan Nilstadius, Ordförande

Ben SlaghekkeLedamot

Jan Källenius, Ledamot

Gert WestergrenLedamot

Mikael BergholtsVD


Se hela rapporten från Cefour