Umida Group AB

Umida ökade nettoomsättningen exkl alkoholskatt med 17 % under första kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 17% vilket innebar en ökning med 1 680 KSEK, där varumärkes-portföljen växte med 5% vilket motsvarade en ökning med 428 KSEK varav försäljningen från Brands for Fans portföljen växte med 153% vilket innebar en ökning med 3 366 KSEK.
  • Bolagets bruttomarginal var oförändrad på 37%.
  • Totala rörelsekostnader, exklusive inköp av råvaror, ökade med 105 KSEK främst drivet av kostnader för anställd personal under första kvartalet 2018 som ger total kvartalseffekt första kvartalet 2019.
  • Bolaget levererade ett resultat för perioden på -5 754 KSEK vilket är en förbättring med 222 KSEK gentemot samma period året innan.

”Efter mitt första kvartal på VD-posten för Umida Group AB så kan jag konstatera att vår transformation fortskrider enligt den plan med fem strategiska prioriteringar som jag tillsammans med styrelsen fastlagt. Att öka försäljningen av vår varumärkesportfölj, konsolidera den något spretiga produktmixen samt sälja ut eller avveckla ej lönsamma delar av verksamheten är nycklar för att skapa en uthållig lönsamhet i bolaget.

För ett bolag som vårt, med starkt säsongsfluktuerande försäljning är det första kvartalet alltid mycket utmanande lönsamhets- och likviditetsmässigt. Jag är trots allt nöjd med att vi visar en tillväxt på 17% och ökar intäkterna under kvartalet från 9,9 till 11,5 MSEK. Då skall man komma ihåg att vi i och med det förlorade Biostilla-uppdraget även tappat 1,1 MSEK i omsättning jämfört med föregående år samt att vi ännu inte sett några effekter av vår breddade Motörheadportfölj och nya exportsamarbeten.

Den underliggande försäljningsutvecklingen är positiv, trots att vi fått skjuta fram ett par lanseringar med stor potential till det andra och tredje kvartalet. Utöver att intäkterna dröjer så har vi haft kostnader för utveckling och lageruppbyggnad kring kommande lanseringar vilket kraftigt påverkar vår likviditet. Bolaget har under kvartalet även haft några mindre kostnader av engångskaraktär kopplade till nyemissionen i slutet av 2018, vilka inte bokfördes på föregående år vilket påverkat resultatet negativt med 0,2 MSEK.

De fem strategiska prioriteringsområden som tidigare kommunicerats visar samtliga god utveckling.”

Attachments