Umida Group AB

Första kvartalet 2015:

 • Nettoomsättningen uppgick till: 375 (8) KSEK
 • Resultatet uppgick till: – 2 998 (-2 286) KSEK
 • Resultatet per aktie var: – 0,02 (-0,01*) SEK
 • En företrädesemission gav bolaget ett tillskott på eget kapital med 5 669 KSEK.
 • En riktad emission till brygglånegivare ökade det egna kapitalet med 800 KSEK.
 • Det egna kapitalet uppgick vid periodens slut till: 8 916 KSEK
 • En nedskrivning av kvotvärdet från 50 öre per aktie till 5 öre registrerades hos Bolagsverket.
 • Den 2 februari förlängde Tingsrätten i Kristianstad rekonstruktionsperioden med tre (3) månader.

Väsentliga händelser efter rapporttillfället:

 • Bolagets större ägare, såsom Oscar Garrido med familj, Rickard Näsström, Carl-Åke Olsten, Olsten Förvaltning AB, Peter Gans genom bolag och tillkommande ägare vars ägande vid tillfället förvaltades genom pensions- & kapitalförsäkringar, tillsätter en ny styrelse på Bolagsstämman den 23 april.
 • Den nya styrelsen utser Henrik Sundewall till ny VD.
 • Bolaget har efter kvartalet slut ansökt och 2015-05-08 fått beviljat från Kristianstads Tingsrätt förlängning av pågående företagsrekonstruktion i ytterligare 3 månader.

* Antal aktier per 2014-03-31 omräknat för att motsvara nuvarande antal aktier i syfte att skapa jämförbarhet med 2015-03-31.

Verksamheten under kvartalet

Allmänt

Årsstämman den 23 april 2015 valde en ny styrelse som beskrivs nedan under Väsentliga händelser efter rapportperioden. Även om underskriven av den nya styrelsen redogör denna delårsrapport följaktligen för föregående styrelses sista kvartal.

Kvartalet har kännetecknats av likviditetsplanering för att inte riskera företagets framtid. Trots en övertecknad företrädesemission i januari som gav ett tillskott av eget kapital på 5 669 KSEK kom inte likviditeten företaget tillgodo förrän i februari. I sin tur orsakade detta att den riktade emissionen till brygglånegivarna bokades ut före aktierna i företrädesemissionen. I kombination med en onormalt stor handel med bolagets värdepapper valde då AktieTorget att handelsstoppa Cefour den 4 mars. Cefour’s dåvarande ledning och styrelse kunde dock reda ut bakgrund och missförstånd varpå handeln återupptogs den 11 mars.

Marknad

Cefour fick en större order under kvartalet på ca 350 000 kr från samarbetspartners i England. Vinglasen fylldes strax före leverans och genomfördes utan kvalitetsstörningar till kundens belåtenhet.

Diskussioner som måste betraktas som lovande fördes under kvartalet med övriga befintliga kunder. Om bedömningen är korrekt torde 2015 kunna skapa bättre underlag än 2014.

Under kvartalet påbörjades ett projekt tillsammans med Business Sweden för att kartlägga den tyska marknaden.

Produktion

Emissionslikviden möjliggjorde ett återupptagande av arbetet med att minimera syret i glasen, vilket orsakat en stor del av kvalitetsproblemen. En projektgrupp konstaterade att en ombyggnad av framdragningen av den folie som locken (”lids”) stansas ut från, kommer såväl att minska syreinnehållet i glasen som att göra företaget mer flexibelt vid val av leverantör och material till lids. Denna ombyggnad har initierats och beräknas vara färdig under de närmaste månaderna.

Genom Vinkällan, ett ledande sommelierutbildningsföretag, etablerades kontakt med professionell konsult inom vinkemi, Lars Torstenson, för att se över på vilket sätt Cefour på bästa sätt kan utveckla kunnandet inom vinkemi, produktionsprocesser samt utöka hållbarheten ytterligare.

Organisation

Företaget fortsätter att utveckla verksamheten mot en mindre kostnadsintensiv produktion. Som ett led i detta har justeringar gjorts avseende bemanningsstrukturen inom produktion.

Företaget har kontrakterat en säljresurs på timbasis för att bearbeta de kontakter som finns i kundregistren. Vidare har försäljaren till uppgift att vidga kundkretsen, bland annat genom att bearbeta eventuella uppslag för den tyska marknaden.

Ekonomi

Kostnader för arbete med rekonstruktionen såsom arvoden till rekonstruktör och stödjande rådgivare uppgick under kvartalet till 305 KSEK.

Kostnader för emissionerna uppgick till 575 KSEK. I dessa kostnader ingår marknadsföring, provision på finansieringsupplägg samt ersättning till emissionsinstitut. Därutöver så har garantiersättningen om 400 KSEK bokförts som en debetpost under det fria egna kapitalet. Sammanlagt utgjorde alltså kostnaderna för rekonstruktion och emissioner 1 280 KSEK.

Ersättning från Kulturbolagets konkursbo har bidragit till att reservering för osäkra fordringar har kunnat lösas upp till ett belopp om 103 KSEK.

Trots nedskrivningar av lager i samband med årsbokslutet, kan det bli aktuellt med ytterligare nedskrivningar. De kommer i så fall att genomföras under det andra kvartalet 2015. Utredning pågår.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Årsstämma

På ordinarie årsstämma valdes en ny styrelse, bestående av Oscar Garrido, Mats Jämterud, Johan Sjökvist samt Henrik Sundewall, in i bolaget.

Förlängd rekonstruktionsperiod

Bolaget har från Kristianstads Tingsrätt erhållit ytterligare förlängning av rekonstruktionsperioden, motsvarande ytterligare tre månader, i syfte att möjliggöra ackordsförhandlingar med fordringsägarna.

Flytt till ordinarie lista hos AktieTorget

Styrelsen och ledningen för företaget har tydlig ambition att skapa förutsättning för att få aktien återflyttad till ordinarie lista. För att möjliggöra detta krävs avslutad rekonstruktion samt en av AktieTorget godkänd affärsplan och likviditetsprognos för 1 år framåt.

Principer för rapportens upprättande

Rapporten följer de principer som användes i Årsredovisningen men har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande rapporter

Kvartalsrapport för andra kvartalet 2015 kommer att lämnas den 20 augusti.

Åhus den 20 maj 2015

Mats Jämterud                                                               Henrik Sundewall

Ordförande                                                                    ledamot och VD

Oscar Garrido                                                                Johan Sjökvist

ledamot                                                                          ledamot


Se pressmeddelande