Umida Group AB

Constellation Brands har i samråd med Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) beslutat att avtalet mellan L.O. Smith och Constellation om tappning och leveranser av bulksprit för produkten Svedka upphör per 31 december 2016.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) och Constellation Brands har sedan Cefours förvärv av L.O. Smith i våras en pågående konversation om de uppdrag och avtal som finns mellan L.O. Smith och Constellation. Diskussionerna förs i positiv anda och god ton och omfattar såväl varumärket Svedka som andra möjliga uppdrag.

L.O. Smith har haft produktionsuppdraget för Svedka under mycket lång tid, ända sedan tiden före Constellation Brands förvärvade Svedka-varumärket 2007 och inträdde som minoritetsägare i L.O. Smith AB. Inledningsvis gällde uppdraget samtliga marknader, men sedan Constellation flyttade produktionen för den amerikanska marknaden till USA för ett antal år sedan har avtalet omfattat Svedkas internationella marknader där volymerna haft en sjunkande utveckling. Det aktuella avtalet innefattar flaskfyllning, leverans av bulksprit samt inköps- och vidaredebitering (utan marginal) för Svedkas flaskor, kapsyler, kartonger etc.

Omsättningen för 2015 kopplad till avtalet uppgick till c:a 49,2 MSEK, varav ca 10 MSEK var av engångskaraktär, med en total bruttomarginal på c:a 3,1 MSEK. För det första halvåret 2016 uppgick omsättningen kopplad till avtalet till c:a 18,8 MSEK med en bruttomarginal på c:a 1,5 MSEK.

”Svedka säljer fortfarande mycket bra på den amerikanska marknaden men volymerna i övriga världen, som vi producerar, har minskat successivt under en längre tid och vi har naturligtvis haft en tät dialog med Constellation kring detta. Samtidigt som produktionen av Svedka haft en stor påverkan på vår omsättning har marginalerna varit små och avtalet har även gett Constellation ensamrätt på vodkaproduktion i vår anläggning vilket begränsat vår möjlighet att ta in andra högavkastande vodkauppdrag som vi har och har haft konkreta förfrågningar på. Vår dialog med Constellation Brands är fortsättningsvis mycket god och vi är förhoppningsfulla att nya möjligheter kopplade till vårt långa samarbete skall uppstå samtidigt som vi nu aktivt kan ta in nya vodkauppdrag med betydligt högre bruttomarginaler. Sammanfattningsvis innebär detta en påverkan på vår omsättning, om än att marginal-påverkan inte är lika hög andelsmässigt och bolaget arbetar nu med att kompensera volymbortfallet inför 2017 med uppdrag som har betydligt högre bruttomarginaler,” säger Henrik Sundewall, VD för Cefour. ”

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:          henrik.sundewall@cefourwine.com
Telefon:         076-877 00 00