Umida Group AB

Styrelsen för Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 20 augusti 2015 beslutat att genomföra nyemission av units(bestående av aktier och teckningsoptioner). Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare och är garanterad fullt ut. Vidare har styrelsen beslutat om riktad emission av teckningsoptioner till garanterna av företrädesemissionen.

Emissionsvillkor för företrädesemission av units

 • Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 20 augusti 2015 beslutade styrelsen i Bolaget den 26 november 2015 att genomföra en nyemission av units (”Erbjudandet”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.
 • En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, varvid varje unit består av fjorton (14) aktier av serie B samt sju (7) teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B till en teckningskurs om 5 öre (0,05 SEK) per aktie från och med dagen för Bolagsverkets registrering till och med den 31 maj 2016.
 • Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 9 131 601,3810 SEK genom emission av högst 21 741 908 units (bestående av högst 304 386 712 aktier och högst 152 193 356 teckningsoptioner).
 • Teckningskursen i Erbjudandet är 42 öre (0,42 SEK) per unit.
 • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledning och ett antal större befintliga aktieägare motsvarande 100 procent av Erbjudandet. Detta innebär att emissionen till fullo är säkerställd genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
 • Teckning av units kan ske även utan stöd av uniträtter (teckning utan företrädesrätt). För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter kommer tilldelning av units att ske inom ramen för Erbjudandets högsta belopp, varvid styrelsen tilldelar i första hand de som tecknat units med stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter, och i andra hand de som anmält intresse om att teckna units utan stöd av uniträtter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse och i sista hand till garanter i förhållande till utställda garantiutfästelser enligt ovan.
 • Genom Erbjudandet ökas Bolagets aktiekapital med minst 5 395 529,21 SEK, vilket motsvarar den minskning av aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital som extra bolagsstämma den 20 november 2015 beslutade om i enlighet med styrelsens förslag. Emissionen ger även Bolaget en stabilare ekonomisk plattform att verka från.

Villkor för emissionsgarantier och riktad emission av teckningsoptioner till garanter

 • Bolaget har ingått garantiavtal med Vuelo Alfombras SL, Richard Näsström och Blue Bat Investments AB (”Garanterna”), varvid cirka 79,5 procent av Erbjudandet garanteras. Ersättning ska enligt garantiavtalen utgå kontant med ett belopp om fem (5) procent av garanterat belopp samt i form av sju (7) teckningsoptioner per garanterad unit.
 • För att uppfylla sina åtaganden enligt garantiavtalen beslutade styrelsen den 26 november 2015, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 20 augusti 2015, att genomföra en riktad emission av högst 120 912 463 teckningsoptioner.
 • Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Garanterna. Skälet till avvikelsen är att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna enligt ingångna garantiavtal.
 • Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt i enlighet med ingångna garantiavtal såsom delersättning för garanternas garantier av Erbjudandet.
 • Villkoren för teckningsoptionerna är desamma som för de teckningsoptioner som ges ut inom ramen för Erbjudandet och varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie av serie B till en teckningskurs om 5 öre (0,05 SEK) per aktie från och med dagen för Bolagsverkets registrering till och med den 31 maj 2016.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst 2 418 249,2656 SEK.
 • Emissionen är villkorad av att Garanterna uppfyller sina åtaganden enligt garantiavtalen.

Bakgrund

Bolaget säljer vin och andra drycker i specialdesignade, egenproducerade och drickfärdiga engångsglas av återvinningsbar plast. Försäljning och distribution sker i egen regi samt i förekommande fall genom distributions- och försäljningspartners.

Målgruppen för Bolagets produkter utgörs i första hand av arenor, festivaler, catering och event. Dessutom utgör detaljhandel en intressant målgrupp i vissa geografiska marknader.

Bolagets produktion startades 2010 i Åhus och den egna produktionsanläggningen håller hög teknisk standard med kapacitet som överstiger historiska försäljningsvolymer.

Bolaget beviljades företagsrekonstruktion i november 2014. Vid ordinarie bolagsstämma 23 april 2015 valdes en ny styrelse i Bolaget, varefter ett intensivt arbete fått en avslutad företagsrekonstruktion och ett offentligt ackord som följd, vilket är positivt för Bolaget.

En ny affärsplan är framtagen och innehåller ökat fokus på kommersialisering och försäljnings-aktivitet. Den förestående nyemissionen genomförs i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital samt för att finansiera nämnda försäljningsaktiviteter. Det är vidare styrelsens ambition att Bolagets aktie efter denna nyemission skall återföras till AktieTorgets ordinarie lista.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

 • Sista handelsdag i aktien med rätt till deltagande i Erbjudandet: 1 december 2015
 • Första handelsdag i aktien utan rätt till deltagande i Erbjudandet: 2 december 2015
 • Avstämningsdag för deltagande i Erbjudandet: 3 december 2015
 • Teckningsperiod i Erbjudandet: 8 december – 22 december 2015
 • Handel i uniträtter: 8 december – 18 december 2015
 • Handel i betalda tecknade units (BTU): 8 december – registrering hos Bolagsverket

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post: henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se
Telefon: 076-877 00 00


Document dividerSe nyheten