Umida Group AB

Styrelsen i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) väljer att utnyttja bemyndigandet från den ordinarie bolagsstämman den 20 mars 2012 och genomför en företrädesemission om 6.593.435,80 SEK. Krönlein-Andersson & Co och Capillum Holding, samt VD Mikael Bergholts och styrelseledamot David Olsson har lämnat teckningsförbindelser, vilket sammantaget uppgår till ca 40% av emissionen.

Under året har kapital anskaffats genom riktade emissioner till strategiska investerare och nu riktar Bolaget en emission till befintliga ägare, detta till en attraktiv kurs. Teckningskurs är beslutad till 0,04 kr / aktie, vilket är cirka 30% under genomsnittskursen till vilken Bolagets aktie handlats under den senaste 3-månaders perioden. Till en teckningskurs om 4 öre/ aktie värderas Bolaget till cirka 9,4 MSEK. Emissionslikviden skall främst användas för kommande marknadssatsningar.

Emissionsvillkor innebär att för varje aktie av aktieslag A eller B erhålles 7 stycken teckningsrätter. 10 teckningsrätter ger rätt att teckna 1 ny aktie av aktieslag B för 0,04 SEK. Aktieägare och allmänhet kan teckna sig för aktier utan företräde, och tilldelning sker då under förutsättning att hela emissionen ej tecknats. Nyemissionen innebär att antalet B-aktier ökar med högst 164.835.895 till 383.115.745 och totalt antal A- och B-aktier efter emissionen ökar till maximalt 400.315.745 stycken aktier och att aktiekapitalet ökas med maximalt 3.296.717,90 SEK. Bolaget tillförs totalt maximalt 6.593.435,80 SEK före avdrag för emissionskostnader.

Tidplan för företrädesemissionen:
Sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 14 november 2012
Avstämningsdag: 19 november 2012
Handel med teckningsrätter: 21 – 29 november 2012
Teckningsperiod: 21 november – 4 december 2012

För mer information vänligen kontakta Mats Krönlein, Styrelseordförande
0709-32 50 06, mats@cefour.parkinglot.se

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour