Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) har idag slutfört förvärvet av 100 % av kapital och röster i Vinfabriken Sverige AB, som säljer egenutvecklade och importerade vin- och spritprodukter samt alkoholfria drycker. Cefour tillförs genom affären en omsättning på c:a 30 mkr på årsbasis med en lönsamhet på c:a 5%.

Cefour tecknade avtal kring förvärvet 30 juni 2016 och affären har idag slutförts genom reglering av köpeskilling.

Förvärvet omfattar samtliga aktier i Vinfabriken Sverige AB, vilket inkluderar ett flertal egna varumärken inom glögg- och spritsortimentet, försäljning av importerade produkter, samt ett betydande antal utvecklade men ännu ej lanserade produkter. Vinfabrikens produktion är outsourcad till två svenska bolag och försäljningen sker främst via Systembolaget till svenska konsumenter.

Affären värderar hela Vinfabriken Sverige AB till ca 8,7 mkr. Köpeskillingen betalas till 31 %, motsvarande ca 2,7 mkr, genom kontant betalning, samt till 69 %, motsvarande 6 mkr, genom nyemitterade B-aktier i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ).

För beräkning av antal nyemitterade aktier i apportemissionen har volymvägd snittkurs under tio handelsdagar använts som beräkningsgrund, varav dag då bolaget tecknat förvärvsavtalet skall anses vara dag sex i tiodagarsperioden. Detta för att skapa största möjliga rättvisa och transparens, för såväl köpare som för säljare. Den volymvägda snittkursen blev 0,077 kr per aktie vilket medför en apportemission om 77 922 078 B-aktier som nyemitteras.

Cefour kommer efter transaktionen ha 970 754 581 aktier totalt. Vidare ökas aktiekapitalet med 1 558 441,56 kr till att totalt uppgå till 19 415 091,62 kr.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ)
E-post:          henrik.sundewall@cefourwine.com
Telefon:         076-877 00 00