Umida Group AB

Aktierna i den riktade emissionen som avsåg kvittning till brygglånefinansiärer kom ut för handel på marknaden före aktierna i företrädesemissionen. Som en konsekvens av detta har Aktietorget stoppat handeln med Cefours värdepapper. Aktietorget har därför begärt kompletteringar i den förklaring som Cefour lämnade igår.

Styrelsen för Cefour redovisar därför bakgrund och händelser av vad som har skett.

Rekonstruktionsprocessen som Cefour befinner sig i ska ses som en omstart för företaget.
Företaget behövde i slutet på 2014 omgående kapital för att:
• Klara åtagande i löpande förvaltning av företaget.
• Finansiera förbättringar av produktion
• Finansiera marknadssatsningar.
• Klara Aktietorgets krav på likviditet för att häva handelsstoppet.

Därför kallades till en extra bolagsstämma där följande beslutades:
• Sänka kvotvärdet med 90 %.
• Emittera aktier och teckningsoptioner med företräde för befintliga ägare att teckna sig för 1 unit per innehavd aktie (1 unit bestod av 8 aktier á 5 öre och 4 teckningsoptioner att teckna sig för aktier á 6 öre).
• Bemyndigande att tilldela garanterna 40 000 000 teckningsoptioner att teckna sig för aktier á 6 öre. (Aktietorget krävde att emission enligt ovan var garanterad till 4 MSEK.)
• Bemyndigande att emittera aktier för 800 000 kr för att täcka rekonstruktionskostnader.
• Besluten på stämman kommunicerades i kommuniké den 22 december

Det ska påminnas om att såväl brygglånegivare och garanter tog en stor risk, utan vilken bolaget idag hade varit försatt i konkurs.

Händelser under 2015.
• Den 26 januari stängde teckningsperioden för företrädesemissionen.
• 30 januari beslutade styrelsen om tilldelning av aktier.
• En av de absolut största aktieägarna var utomlands och hans betalning godkändes inte av banken förrän han var hemma igen den 23 februari. Att all betalning inte hade kommit in på emissionskontot var anledningen till att inte emissionen blev registrerad förrän den 26 februari. Kontakten med ägaren sköttes av Cefours ombud
• I början på februari meddelar brygglånegivare att de önskar kvitta sin fordran mot units.
• Den 17 februari fattar styrelsen beslut om följande (Protokollen är upprättade av rådgivare för att klara formaliakrav):
o Emission av 40 miljoner teckningsoptioner till garanter enligt bemyndigande från stämman
o Emission av 2 miljoner units med samma villkor som i företrädesemissionen med betalning genom kvittning av brygglånet om 800 000 kr, enligt bemyndigande om emission för att täcka rekonstruktionskostnader från stämman.
o Kvittning av garantersättning (400 000kr) mot aktier och optioner enligt beslut från bolagsstämman.
• Den 19 februari meddelar Cefour i ett pressmeddelande om kvittning av skuld i brygglån mot tilldelning av units.
• I Bokslutskommunikén samma dag påminner Cefour om att 40 miljoner optioner har ställts ut till garanter som en del i ersättningen för emissionsgarantin
• 25 februari informeras Cefour av sitt emissionsinstitut att de försöker få samma ISIN-kod på värdepapper till brygglånegivarna som i företrädesemissionen.
• 26 februari registreras aktierna och teckningsoptionerna i företrädesemissionens, teckningsoptionerna till garanterna samt aktierna och teckningsoptionerna till brygglånegivarna samtidigt hos Bolagsverket.
• 27 februari får Cefour information från sitt emissionsinstitut om tidpunkt för pålistning av TO3B. Denna information gavs även till Aktietorget. Cefour informerar marknaden om dag för handelsstopp av BTU och dag för handelsstart för TO3B. Någon explicit information om utbokning av units till brygglånegivare eller optioner till garanter får inte Cefour.
• Den 3 mars bokas aktier och optioner till brygglånegivarna och optioner till garanterna ut till handel utan information till Cefour eller Aktietorget.
• Den 4 mars får Cefour av Aktietorget reda på att aktierna i brygglånegivarnas unittilldelning kommit ut för handel utan information vare sig till Cefour eller till Aktietorget.
• Cefour har mot bakgrund av den information som bolaget fått, levt i tron att alla värdepapper skulle bokats ut samtidigt.
• På fråga varför så inte skett svarar emissionsinstitutet att units inte kan bokas ut i en företrädesemission, vilket är en nyhet för Cefour med tanke på att rådgivning i upprättande av avtal med brygglånefinansiärer och protokoll har indikerat det motsatta.

Slutsatser som styrelsen av Cefour drar av den senaste tidens händelser:
• Information om förekomsten av optioner till garanter och kvittning till brygglånegivare har skett.
• Styrelsen har inte haft möjlighet att informera om utbokning av värdepapper som de inte hade kännedom om.
• Bolaget kommer se över avtalssituationen med sina rådgivare i de frågor som gäller ovanstående.
• Ingen i styrelsen har heller handlat med Cefours värdepapper efter att man tecknat sig för units i företrädesemissionen.
• Det som har skett har på ett olyckligt sätt påverkat Cefours rykte, och styrelsen ser allvarligt på att månaders arbete med att förbättra företagets anseende har påverkats negativt av utomstående krafter.
• Styrelsen rekommenderar mot bakgrund av ovanstående att handelsstoppet hävs.
• Värdepapper som är ute för handel är nu:
o 143 559 052 aktier
o 708 661 403 Teckningsoptionern2 B, där 500 optioner ger rätt att teckna 1 aktie för 2,50 kr.
o 104 692 912 Teckningsoptioner 3B, teckningsoptioner 3 B där varje option ger rätt att teckna 1 aktie för 6 öre.


Se nyheten från Cefour