Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB förlänger teckningstiden i emissionen 
Styrelsen i Cefour har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående nyemissionen till och med fredagen den 27 juni 2014 från det tidigare datumet 19 juni 2014. Orsaken till att styrelsen förlänger teckningsperioden är för att ge fler möjligheten att delta i emissionen och öka spridningen i aktien. Ytterligare information kommer i början av nästa vecka.

Motiv för nyemission
Föreliggande nyemission genomförs i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital. Medlen skall främst användas för fortsatt marknadsföring och försäljningsarbete, med tonvikt på de europeiska och amerikanska marknaderna. Det är vidare styrelsens ambition att Bolagets aktie snarast efter denna nyemission skall återföras till AktieTorgets ordinarie lista.

Erbjudandet 
För varje innehavd aktie, oavsett serie, på avstämningsdagen den 3 juni 2014 erhölls en (1) teckningsrätt. Varje tre-tal (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningskursen är fastställd till 3 öre per aktie. Teckning av aktier skall göras under perioden
5 juni – 27 juni 2014 (förlängd från den 19 juni).

Antalet aktier idag uppgår till totalt 563 915 808 stycken varav 500 000 stycken är A-aktier. I förevarande emission tecknas enbart B-aktier.

Handel i BTA: 5 juni till och med att emissionen blir registrerad på Bolagsverket.

Emissionen
Med ett kvotvärde om 1 öre innebär detta att aktiekapitalet i emissionen kommer att öka med högst
1 879 719,36 kronor och högst 187 971 936 B-aktier. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig betalning senast den 19 juni 2014, vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 5 639 158 kronor. Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske enligt instruktion på avräkningsnota enligt plan omkring den 7 juli 2014. De nyutgivna aktierna ger rätt till utdelning för räkenskapsåret 2014.

OBS! Styrelsen kommer till en kommande extra bolagsstämma föreslå att det delas ut två serier av teckningsoptioner till samtliga aktieägare, helt vederlagsfritt. Avstämningsdag för utdelningen kommer att vara direkt efter leverans av aktierna i ovan nämnda emission.

Villkoren är inte fastlagda i detalj men styrelsen kommer att verka för att villkoren kommer att bli fördelaktiga. Den första serien kommer enligt planerna ha en teckningstid tidig höst 2014 och den andra under första kvartalet 2015.

På samma extra stämma kommer även en ny styrelse och revisor att väljas. Det kommer också att föreslås en sammanläggning av aktier. Mer om detta kommer att presenteras i kallelsen inom kort.

Teckningshandlingar och en sammanfattning av memorandum finns senast från och med den 3 juni 2014 tillgängliga för nedladdning på följande hemsidor: www.cefourwine.com, www.eminova.sewww.aktietorget.se

För ytterligare information, kontakta:
– Gert Westergren, Styrelseordförande Cefour Wine & Beverage, tel: 070-555 77 99
– Jonas Lindeborne, VD Cefour Wine & Beverage, tel: 044-781 66 56


Se nyheten från Cefour