Umida Group AB

Cefour Wine & Beverage AB (Publ) har nu avslutat teckningsoption, CEFO TO3B, med teckningsperiod till och med 31 maj 2015. Totalt har 40 526 693 aktier tecknats i enlighet med erbjudandet, vilket tillför bolaget drygt 2,4 MSEK före emissionskostnader.

I den tidigare under året av Cefour Wine & Beverage AB (Publ) genomförda och fulltecknade företrädesemissionen utfärdades 104 692 912 teckningsoptioner, CEFO TO3B, med löptid till och med 31 maj 2015. Denna har nu avslutats och totalt har 40 526 693 st optioner utnyttjas och lika många nya aktier tecknats till teckningskursen 0:06 kr. Totalt har därmed 2 431 601:58 kr tillförts bolaget.

I tillägg tecknades en garanti i form av en villkorad riktad nyemission till garant om 33 333 333 st aktier till samma teckningskurs, 0:06 kr per aktie. Totalt tillfördes därmed 1 999 999:98 kr till bolaget.

Totalt har bolaget tillförts drygt 4,4 MSEK, före emissionskostnader. Dessa uppgår till c:a 500 000 SEK, fördelat på c:a 170 000 SEK i enlighet med avtal som tecknades vid föregående företrädesemission i januari 2015, 300 000 SEK till garant, jämte 30 000 SEK till fondkommissionär.

Genom ovan transaktioner tillförs Cefour 73 860 026 nya aktier, varvid bolaget kommer ha totalt 217 419 078 aktier.

Genom ovan transaktioner tillförs Cefour 3 693 001 kr i aktiekapital, varvid bolagets nya aktiekapital kommer uppgå till 10 870 954 kr.

Genom ovan transaktioner kommer garanten, Rickard Näsström, uppnå ett ägande om ca 44,1 miljoner aktier vilket motsvarar c:a 20% av bolaget. Flaggningsmeddelande avseende detta ägande sker efter genomförd nyemission enligt garantiavtal.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Sundewall, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (Publ)

E-post:         henrik.sundewall@cefour.parkinglot.se

Telefon:       076-877 00 00


Se nyheten