Umida Group AB

Den nya styrelsen i Cefour Wine & Beverage AB (publ) föreslår att bredda verksamhet och kund-erbjudande från försäljning av vin på glas till att även innefatta även icke-alkoholhaltiga drycker samt livsmedel, i avsikt att öka marknadspotentialen och antalet möjliga kundgrupper samt möjliggöra förvärv- och partnerskap.

Bakgrund

Den nytillträdda styrelsen för Cefour Wine & Beverage AB (publ) har sedan den tillfrågades undersökt vilka omedelbara åtgärder som anses nödvändiga för att möjliggöra en framgångsrik utveckling för bolaget.

Detta inkluderar att snabbast möjligt komma tillrätta med de kvalitetsrelaterade utmaningar som finns, varför man redan engagerat kvalificerat stöd för denna process.

Styrelsen ser även positiva möjligheter för bolaget genom en breddning av verksamhet och kunderbjudande. Genom att bredda verksamheten till att även innefatta icke-alkoholhaltiga drycker samt livsmedel finns utöver större marknadspotential och kundgrupper flera intressanta förvärvs- och partnerskapsmöjligheter.

Bolagets målsättning, genom ovan nämnda breddning av verksamheten, är att genom förvärv tillföra bolaget verksamheter som ökar omsättning, kompetens och synergier som bidrar positivt för bolagets befintliga verksamhet och resultat.

Målsättningen är vidare att äga 10-100% i bolag verksamma inom dryck- eller livsmedelsindustrin. Styrelsen tror att det finns en potential i att skapa ett större Cefour Wine & Beverage genom förvärv, och att på så sätt nå lönsamhet och stabilitet snabbare.

För att möjliggöra en breddning av verksamheten kommer styrelsen inom kort att kalla till en extra bolagsstämma där beslut om bl a en ny verksamhetsbeskrivning skall fattas.

För ytterligare information, kontakta:

Cefours VD, Henrik Sundewall, 076-877 00 00


Document dividerSe nyheten