Umida Group AB

Umida Group AB (publ) Pressmeddelande 19 februari 2021.

Pressmeddelandet är en sammanfattning av delårsrapporten januari – december 2020.

Bokslutskommunikén är bifogat i detta pressmeddelande samt tillgänglig på Umidas hemsida, www.umidagroup.com

Oktober – December 2020 i korthet:

  • Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 26 620 KSEK (17 195 KSEK), en ökning med 54,8% jämfört med samma period föregående år.
  • Bruttomarginalen uppgick till 8 476 KSEK (2 683 KSEK), en ökning med 215% jämfört med samma period föregående år.
  • Operationella kostnaderna uppgick till -6 919 KSEK (-10 517 KSEK), en förbättring med 34% jämfört med samma period föregående år.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 233 KSEK (-8 709 KSEK), en förbättring med 9 942 KSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 98 KSEK (-9 729 KSEK), en resultatförbättring med 9 827 KSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 243 KSEK (58 KSEK), en förbättring med 1 185 KSEK jämfört med samma period föregående år.
  • Resultatet för det fjärde kvartalet exklusive dessa engångskostnader uppgick till 2 053 KSEK vilket är en resultatnivå efter skatt om 7,7%.
  • Det fjärde kvartalet 2020 är bolagets starkaste kvartal någonsin sett till både nettoomsättning och rörelseresultat.

(Jämförelsetalen inom parentes är samma period 2019)

” Nu har vi precis stängt ytterligare ett kvartal med positivt kassaflöde och positivt resultat. Vi har bibehållit ett stabilt kassaflöde under de senaste sex månaderna och levererat svarta siffror i tre av fyra kvartal under 2020. Under det fjärde kvartalet börjar vi även visa vilket typ av tillväxt vi har för avsikt att generera framöver efter den omställning som nu är helt avslutad”

 

För ytterligare information, kontakta:

 Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)769 42 41 21

 

Attachments