Umida Group AB

Avslutad rekonstruktion och aktie återförd till ordinarie lista

Fjärde kvartalet (KSEK)

 • Omsättning 435 (46)
 • Periodens resultat -4 130 (-4 143)
 • Resultat per aktie SEK -0,02 (-0,29*)
 • Övertecknad företrädesemission om ca 9,1 MSEK genomförd
Perioden januari – december (KSEK)

 • Omsättning 3 611 (2 209)
 • Periodens resultat -11 526 (-10 870)
 • Resultat per aktie SEK -0,05 (-0,77*)
 • Effekt av ackordsbeslut KSEK 2 073 av ovan omsättning och resultat

* Resultat per aktie baseras på antal utestående aktier vid bokslutstillfället. Se nyckeltal, sid 8.

Fjärde kvartalet i sammanfattning

Bolagets uppdaterade affärsplan och produktstrategi har ytterligare kvitterats genom att avtal erhölls med Wembley Arena, London, genom bolagets engelske partner Bear Smyth Ltd. En första order producerades och levererades under kvartalet, med positiv respons från kunden. Arenasegmentet är en av bolagets prioriterade marknader för sin serveringslösning.

Under slutet av 2015 genomfördes en företrädesemission om ca 9,1 MSEK. Emissionen genomfördes genom erbjudande att teckna s.k. units, vilka var och en innehöll 14 B-aktier och 7 teckningsoptioner, TO4B, med löptid till och med 31 maj, 2016. Teckningskursen var 0,42 kr per unit. Emissionen övertecknades med 41 %.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Bolagets aktie handlas på AktieTorgets ordinarie lista sedan 4 januari.
 • Wembley Arena i tillägg till övriga kunder, primärt i England, har inlett året med att lägga beställningar, inledningsvis av begränsad storlek.
 • Bolaget har tecknat avtal om att förvärva 100 % av L.O. Smith-koncernen, baserad i Götene, vilka producerar och fyller vin, vodka och andra spritdrycker, samt storköksprodukter såsom sås- och matlagningsvin. Genom affären tillförs Cefour ca 70 MSEK i årsomsättning, beräknat på 2015 års utfall.

Väsentliga händelser under 2015

Allmänt

”2015 har både kännetecknats och inneburit en omfattande städ- och refinansieringsprocess. Detta arbete har krävt påtagliga insatser vilket inneburit att försäljnings- och marknads-aktiviteter först kunnat påbörjas under fjärde kvartalet, med framtagande av nytt eget varumärke, Selected By Glass™, och avtal med Wembley Arena som resultat.” – säger Henrik Sundewall, VD Cefour Wine & Beverage

Bolaget inledde året med en nyemission, medan bolaget befann sig under rekonstruktion, beslutad av Kristianstads Tingsrätt under fjärde kvartalet 2014. Bolagets aktie var fortsatt listad på AktieTorgets observationslista.

Vid bolagets årsstämma, 23 april 2015, valdes en ny styrelse med stöd av flera större aktieägare. Den nya styrelsen utnämnde i sin tur ny VD. Denna nya konstellation har haft stort fokus på både städning, affärsstrategi och inriktning, i tillägg till nödvändig finansiering.

Med hänsyn till den mindre positiva utveckling bolaget hamnade i under slutet av 2013, vilket fortsatte under 2014, har ny styrelses och VDs nödvändiga insatser inneburit att önskvärt fokus på försäljningsaktiviteter inte kunnat utföras i önskvärd omfattning under 2015.

Under slutet av andra kvartalet och inledningen av tredje kvartalet förhandlades ett offentligt ackord fram med bolagets oprioriterade fordringsägare. Förslaget innebar nedskrivning av s.k. oprioriterade skulder med 75 %, eller 2 073 KSEK. Kristianstads Tingsrätt biföll förslaget den 11 augusti 2015. Beslutet vann laga kraft den 3 september 2015, varefter bolaget lämnade sin rekonstruktionsfas.

Ur städhänseende har flertalet tidigare ingångna avtal omförhandlats och/eller avslutats. Ny affärsplan har arbetats fram, innehållande en förtydligad affärsstrategi och inriktning. Det är positivt att marknaden svarat på denna inriktning genom tecknande av nya såväl kund- som partneravtal. Under 2016 fortsätter arbetet med att utveckla bolaget i linje med denna plan.

I korthet har bolaget gått från företagsrekonstruktion med aktien listad på observationslista, till att lämna både företagsrekonstruktion och observationslista samt avsluta året med en övertecknad företrädesemission.

Styrelse och VD stänger härmed kapitlet för städprocessen 2015 och ser med tillförsikt och förhoppning fram emot att få lägga ett större fokus på försäljnings- och marknadsutveckling med start under 2016.

Marknad och försäljning

Bolagets försäljnings- och marknadsbearbetning har under 2015 varit avsevärt lägre än önskvärt på grund av det omfattande städarbete som varit nödvändigt. Under tredje och fjärde kvartalet har marknaden svarat positivt på bolagets förtydligade inriktning, med nyförsäljning som följd, primärt från England.

Bolaget har under året även levererat till festivaler, såsom Bråvallafestivalen, i tillägg till flera sedan tidigare existerande kunder i tillägg till systembolaget. Bolaget har även utvecklat sina relationer i Danmark, vilket resulterade i inledande order, produktion och leverans.

Produktion

Ett omfattande servicearbete genomfördes under fjärde kvartalet i bolagets produktionslinje, vilket syftar till färre produktionsstörningar, lägre spill och därmed lägre materialförbrukning.

Kvalitetshöjande åtgärder och löpande förbättringar kommer fortsätta att ske även framöver i syfte att ständigt förbättra produkt, erbjudande och kund- & konsumentupplevelse.

Organisation

Bolagets organisation har under året genomsyrats av ett minskat antal anställda där en volymbaserad bemanning varit nödvändig. Arbetet med att skapa och behålla en flexibel och volymorienterad struktur fortsätter, om än att det bör bli mer lönsamt att anställa framöver, jämfört med att hyra in, när försäljnings- och produktionsvolymer så tillåter.

Ekonomi

Kostnader för genomförda emissioner jämte garantiersättningar har under året fortsatt varit höga, i tillägg till externa kostnader för rådgivare och advokater kopplat till rekonstruktionen. Då personell bemanning blivit mer volymorienterad har kostnader för anställd personal sjunkit, medan kostnader för inhyrd personal ökat jämfört med tidigare. Förhandlingar med leverantörer har under året varit intensiva och kommer fortsätta där så bedöms nödvändigt.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Bolagets aktie tillbaka på AktieTorgets ordinarie lista

Bolagets aktie har sedan inledningen av 2014 varit listad på AktieTorgets observationslista. Efter att ha säkerställt att bolaget uppfyllt samtliga krav från AktieTorget, har bolagets aktie flyttats till ordinarie lista, där aktien handlas sedan den 4 januari 2016.

Inledande order från Wembley Arena, Hydro m.fl.

De arenor som tecknat avtal genom bolagets engelska partner, Bear Smyth Ltd, däribland Wembley Arena har inlett året med fortsatta beställningar, av begränsat storlek. Bolaget har för avsikt att fortsätta att stödja utvecklingen av detta marknadssegment generellt, och de existerande engelska kunderna i synnerhet.

Förvärv av L.O. Smith-koncernen

Bolaget har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i L.O. Smith Holdings AB, en koncern innefattande produktions- och fyllningsverksamhet samt en större industrifastighet. Verksamheten producerar och fyller storköksprodukter såsom t.ex. sås- och matlagningsvin, i tillägg till både egen såväl som legoproduktion/-fyllning av vin, sprit och likör. Styrelsens bedömning är att förvärvet är industriellt rätt samt i linje med Cefours breddade verksamhet. Affären genomförs genom att 50 % av köpeskillingen betalas kontant, samt resterande 50 % genom riktad nyemission av nya B-aktier, vilka prissätts enligt en volymvägd snittkurs. Cefour-koncernen tillförs genom förvärvet en omsättning om ca 70 MSEK, enligt preliminära och inte ännu reviderade siffror.

Principer för rapportens upprättande

Rapporten följer de principer som användes i årsredovisningen men har inte granskats av bolagets revisor.

Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) inte lämnar någon aktieutdelning för verksamhetsåret 2015.

Årsstämma

Årsstämman är planerad att hållas i bolagets lokaler i Åhus 2016-05-07.

Årsredovisning

Årsredovisning och övriga handlingar avseende årsstämman kommer hållas tillgängliga bolagets hemsida (www.cefourwine.com) ca fyra veckor innan datum för stämman.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport, första kvartalet (januari-mars), 2016-05-29

Delårsrapport, andra kvartalet (april-juni), 2016-08-31

Delårsrapport, tredje kvartalet (juli-september), 2016-11-30

Bokslutskommuniké (oktober-december samt helår 2016), 2017-02-28

Åhus den 19 februari 2016

Mats Jämterud                                                               Henrik Sundewall
Ordförande                                                                    ledamot och VD

Oscar Garrido                                                                Johan Sjökvist
ledamot                                                                          ledamot


Document dividerSe hela bokslutskommunikén