Umida Group AB

Fjärde kvartalet 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 39 (60) KSEK.
• Resultatet uppgick till -4 005 (-2 752) KSEK.
• Eget Kapital vid utgången av året uppgick till 5 986 (12 593) KSEK.
• Bolagets soliditet var 40 (68) procent.

Januari – december 2014
• Nettoomsättningen uppgick till 1 912 (3 742) KSEK.
• Resultatet uppgick till -10 731 (-11 641) KSEK.
• Kapitalanskaffningen under året uppgår till 4 083 (10 418) KSEK.
• Styrelsen kommer inte att föreslå att någon utdelning lämnas för 2014.

Efter perioden
• Nyemissionen med företrädesrätt till befintliga ägare som genomfördes i januari
blev övertecknad. Det innebär ett kapitaltillskott till bolaget på 5 669 KSEK.

Rapporten i sin helhet bifogas i separat dokument.

För ytterligare information kontakta;
Peter Wahlberg, Styrelseordförande. Tel: 0735-32 70 81.
Stefan Carlén, tf VD. Tel: 0707-92 71 01.


Se hela rapporten från Cefour