Umida Group AB

Bokslutskommuniké januari – december 18

Umida ökade nettoomsättningen exkl alkoholskatt med 34 % under fjärde kvartalet

Fjärde kvartalet i korthet

  • Nettoomsättning ökade med 34% vilket innebar en ökning med KSEK + 5 387, där varumärkes-portföljen växte med 35% vilket motsvarade KSEK + 4 886.
  • Brands for Fans portföljen (förvärvat december 2017) levererade en nettoomsättning på KSEK 6 730 vilket utgjorde 32% av totala nettoomsättningen
  • Glöggförsäljningen växte med 35 % i kvartalet vilket motsvarar KSEK + 2 152. Detta främst genom Vinfabrikens alkoholfria Plura glögg som lanserades inom dagligvaruhandeln under kvartalet, samt två offertvinster på Finlands monopol Alko under varumärket G glögi.
  • Motörhead samt Scorpions (varumärken ifrån förvärvet av Brands for Fans) adderade KSEK +3 190 respektive KSEK +1 348.
  • Varumärkena LACKS!, Biostilla och Selected by Glass uppvisade negativ tillväxt. LACKS! har fortsatt mött tuff konkurrens inom kategorin samt har under kvartalet påverkats negativt genom ett återtagande av lager och slutade KSEK – 1 228 jämfört med föregående år. Biostilla tappade med KSEK -1 555 gentemot året innan drivet av att samarbetet med producenten avvecklades under Q3 och Selected by Glass landade på KSEK – 954 jämfört med samma period året innan.
  • Under fjärde kvartalet var beläggningsgraden hög i fabriken i Götene drivet av glöggproduktion, nyheter inom Brands or Fans portföljen samt produktion av nya fyllningsuppdraget åt Ceder´s Drinks ltd.
  • Bruttomarginalen hamnade på 40,6% för kvartalet vilket är i linje med helåret 2018 men lägre än året innan där minskningen är en effekt av ny produktportfölj genom Brands for Fans förvärvet. Bruttomarginalen för kvartalet jämfört med föregående år påverkas även negativt av periodiseringseffekter inom portföljen under förra året.
  • Bolaget visade för perioden ett negativt resultat, KSEK – 1 728, som en kombination av höga finansiella kostnader relaterat till kortfristiga brygglån varav del upptagna under hösten, samt ett antal framskjutna lanseringsprojekt inom Brands for Fans portföljen. Tillkommande även kostnad för återtagande av lager relaterat till det avslutade samarbetet med Solera Beverage Group.
  • Företrädesemission slutfördes 30 november och registrering skedde i två omgångar med första delregistrering 17:e december 2018 samt den andra delregistreringen den 17:e januari 2019. Totalt kapital som tillförts bolaget blev KSEK 19 000 vilket med avdrag av emissionskostnader på KSEK 3 922 gav ett nettotillskott på KSEK 15 078. Tillförda kapitalet motsvararar 8 636 599 i antal aktier.Bokslutskommunike 2018 Umida Group AB

Attachments