Umida Group AB

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Helår (januari – december 2016), koncern

 • Intäkterna uppgick till 73,5 MSEK (3,6 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 0,4 MSEK (-9,2 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -5,6 MSEK (-11,5 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK (-11,9 MSEK)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,79 SEK (-1,22 SEK)

Fjärde kvartalet (oktober – december 2016), koncern

 • Intäkterna uppgick till 20,8 MSEK (0,4 MSEK)
 • Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -0,4 MSEK (-3,8 MSEK)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till -2,9 MSEK (-4,4 MSEK)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,3 MSEK (-4,5 MSEK)
 • Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,33 SEK (-0,46 SEK)

Händelser under fjärde kvartalet

 •  Cefour erhöll produktionsavtal för vodkavarumärket RÅVO, inriktade på USA-marknaden.
 • Den egna produkten Shot 4.4 lanserades på Systembolaget och erhöll bra distribution.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Katarina Nielsen tillträder som ny VD för Cefour.
 • Cefour flyttar produktionsanläggning från Åhus till Götene och stänger övrig verksamhet i Åhus.
 • Cefour signalerar ny fas som dryckeskoncern och byter namn till Umida Group AB.

Se tabell i bifogat dokument!

Väsentliga händelser under 2016

Inledning

2016 har präglats av omstrukturering, förvärv och framtidsinvesteringar som belastat resultatet.

Första kvartalet

Bolagets aktie återförs vid årets första handelsdag till ordinarie lista hos AktieTorget samtidigt som den under december 2015 övertecknade företrädesemissionen slutförs. Bolagets förvärvsstrategi sjösätts genom det strategiskt viktiga förvärvet av L.O. Smith-koncernen, som sedan skall byta namn till Götene Vin & Spritfabrik. En breddning av produktionserbjudandet skapas därigenom, som skall ge förutsättning för koncernens framtida försäljningsstrategi.

Andra kvartalet

Bolaget blir helt skuldfritt från icke fastighetsrelaterad finansiering. Detta sker genom att en större aktieägare, tillika långivare, konverterar bolagets skuld till nya aktier i bolaget, till marknadsvärdering enligt volymvägt snitt i aktien. Bolaget genomför genom avtal med Pernod Ricard / The Absolut Company en överlåtelse av varumärket L.O. Smith. Lars Olsson Smith (”L.O. Smith”), som även kallades Brännvinskungen var upphovsman till Absolut Rent Brännvin. Ett återförande av varumärket till dess ursprungsmiljö efterfrågades vilket möjliggjordes av bolaget i god anda med Pernod Ricard / The Absolut Company. En kommersiell överenskommelse gjordes som var till gagn för båda parter.

Tredje kvartalet

Bolaget genomför förvärv av Vinfabriken Sverige AB, som bl.a. innehar agenturen för Biostilla Gin utöver sina egna produkter såsom Vinfabrikens glögg-serie och cidern/blanddrycken GR8 som alla säljs via Systembolaget.

Fjärde kvartalet

Bolaget lanserar produktserien Shot 4.4, vilket skall bära en smakserie med flera produkter. Den första lanseringen ger en bra distribution och försäljning, vilket borgar för breddning av både smak, sortiment och förpackningslösningar. Bolaget tecknar vidare produktionsavtal med Råvo, ett innovativt vodkavarumärke med USA som huvudsaklig marknad.

Förvärvsstrategins genomförande under 2016

Bolaget har under året genomfört förvärv av 100% av kapital och röster i både L.O. Smith-koncernen och Vinfabriken Sverige AB som de första stegen i bolagets förvärvsstrategi. Båda förvärven har genomförts utan tillkommande kontanta nyemissioner, och har finansierats genom delvis egna likvida medel och delvis genom emitterande av nya aktier i bolaget.

Konsolidering av genomförda förvärv under 2016

Bolaget, som nu blivit koncern, har skapat en ny bolagsstruktur som mot slutet av året börjar formera sig rent organisatoriskt med synergi-, kostnads- och försäljningsoptimering som fokus. Under året har förvärven – i tillägg till extern rekrytering – skapat förutsättning för kompletterande kompetenser inom humankapitalet, vilket i sin tur lägger grund för framtidens Cefour-koncern.

Expansionsstrategi baserat på nya förutsättningar från verksamhetsutvecklingen 2016

2016 års hektiska period av förvärv och verksamhetsutveckling ligger till del till grund för den expansionsstrategi som möjliggörs därigenom. Bolaget står idag på fler ben än vad det gjort någonsin tidigare. Samtliga verksamhetsområden; egna vin- & spritprodukter, egna cider- & blanddrycks-produkter, eget storköks- och matlagningsproduktutbud, omfattande lego-tappningskapacitet, omfattande lagringskapacitet för både bolaget och dess kunder, samt en helt egen produktutveckling skapar god grund för den expansionsstrategi bolaget nu nyanserar, utvecklar och exploaterar. Koncernens samlade erbjudande och dess anslagskraft i marknaden blir en grogrund för både organisk tillväxt, framtida potentiella partnerskap såväl som fortsatta förvärv.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Ny VD

Katarina Nielsen tillträder som ny verkställande direktör för Cefour-koncernen. Katarina har stor erfarenhet och kunskap från branschen vilket borgar för koncernens nästa steg i sin utveckling.

Produktions- och kostnadssynergier

Bolaget väljer att flytta Cefours produktionsanläggning i Åhus till den egenägda anläggningen i Götene. Synergi- och kostnadseffekter bedöms uppnå ca 4 MSEK isolerat till flytten, exkluderat flyttkostnader av produktionsanläggningen.

Nytt namn – Umida Group AB

På kort tid har Cefour blivit koncern och breddat sin verksamhet. Som ett steg i att namnmässigt också återspegla den nya koncernens bredd, dess anslag i marknaden och framtida ambition, har en namnändring beslutats av extra bolagsstämma (23 februari 2017) för att accentuera denna utveckling. Cefours nya namn blir Umida Group AB. Umida är latin för vätska eller fukt, vilket beskriver koncernens produkt- och tjänsteutbud inom dryck- och flytande livsmedel.

Övrig information

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie årsstämma i Bolaget är planerad att hållas 31 maj 2017 i Stockholm. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie årsstämma.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport kvartal 1, 2017      2017-05-31

Delårsrapport kvartal 2, 2017      2017-08-31

Delårsrapport kvartal 3, 2017      2017-11-30

Bokslutskommuniké 2017            2018-02-28

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Katarina Nielsen, VD, Cefour Wine & Beverage Partihandel AB
E-post: katarina.nielsen@cefourwine.com
Telefon: +46 (0)70 759 08 90

Avlämnande av bokslutskommuniké
Åhus den 24 februari 2017
Styrelsen för
Cefour Wine & Beverage Partihandel AB