Umida Group AB

En extra stämma i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) avhölls i fredags och i sammandrag beslutades följande;

• Stämman beslutade att arvode till styrelse och revisorer skall utgå enligt förslaget i kallelsen.

• Antal ordinarie styrelseledamöter skall uppgå till fyra stycken utan suppleanter och till ledamöter valdes;
– Gert Westergren (omval)
– Stefan Carlén (nyval)
– Peter Wahlberg nyval)
– Ulrika Steiner (nyval)

• Till styrelseordförande valdes Peter Wahlberg.

• Till revisor för en period fram till och med nästa årsstämma valdes Allegretto Revision AB med aukt. revisor Lars-Erik Engberg som huvudansvarig.

• Stämman beslöt ge ut teckningsoptioner av två serier enligt förslaget. TO1 B och TO2 B. Teckningsoptionerna skall vederlagsfritt ges till de som är aktieägare på avstämningsdagen. Avstämningsdag kommer att beslutas av styrelsen och kommer att inträffa när den nyligen avslutade företrädesemissionen är levererad till VP konto resp Aktiedepåer. Samtliga teckningsoptioner kommer utges för teckning av B aktier.

• Stämman beslöt om ny bolagsordning innebärande en sammanläggning av samtliga aktier enligt relationen 1:50, innebärande att 50 gamla aktier kommer bli en ny. Avstämningsdag kommer att beslutas av styrelsen och kommer att inträffa när den nyligen avslutade företrädesemissionen är levererad till VP konto resp Aktiedepåer.

• Inga övriga frågar finns att rapportera.

Bolaget kommer att skicka ut förhandsinformation och respektive avstämningsdagar enligt ovan.

Åhus 2014-07-14

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) gm Jonas Lindeborn, VD

För ytterligare information, kontakta:
Gert Westergren, tel: 070-555 77 99


Se nyheten från Cefour