Umida Group AB

Styrelsen i Cefour har med stöd av bemyndigande från årsstämma den 27 mars 2013 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Erbjudandet innebär att tio gamla aktier, oavsett aktieslag, berättigar till teckning av tre nya B-aktier, dvs 3:10. Teckningskursen för varje ny aktie kommer att uppgå till 5 öre vilket motsvarar en rabatt om drygt 30 procent på den genomsnittliga aktiekursen de senaste två veckorna.

Emissionen kommer att vara garanterad med upp till 2 miljoner kronor. Ett emissionskonsortium har bildats via Kopparberg Invest ABs försorg och konsortiet har lämnat skriftliga teckningsförbindelser för sin andel. En garantiersättning om tio procent av garanterad belopp kommer att utgå i ersättning för detta. Samtliga ersättningar till konsortiet kommer att tas ut via aktier och någon kontant ersättning kommer inte att utgå.

Erbjudandet 
För varje innehavd aktie, oavsett serie, på avstämningsdagen den 20 november 2013 erhålls tre (3) teckningsrätter. Varje tio-tal (10) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Teckningskursen är fastställd till 5 öre per aktie. Teckning av aktier skall göras under perioden 22 november – 6 december 2013.

Antalet aktier idag uppgår till totalt, 443 123 638 stycken varav 17 200 000 stycken är A-aktier. I förevarande emission tecknas enbart B-aktier

Tidplan företrädesemission:

  • Sista dag för handel inklusive teckningsrätt: 15 november 2013
  • Första dag för handel exklusive teckningsrätt: 18 november 2013
  • Avstämningsdag: 20 november 2013
  • Teckningsperiod: 22 november – 6 december 2013
  • Handel i teckningsrätter: 22 november – 3 december 2013
  • Handel i BTA: 22 december till och med att emissionen blir registrerad på Bolagsverket

Emissionen
Med ett kvotvärde om 2 öre innebär detta att aktiekapitalet i emissionen kommer att öka med högst 2 658 741,82 kronor och högst 132 937 091 B-aktier. Teckning med stöd av teckningsrätter skall ske genom samtidig betalning senast den 6 december 2013, vid fulltecknad emission tillförs Bolaget 6 646 854,55 kronor, dvs. 5 öre styck, Betalning av aktier tecknade utan företrädesrätt skall ske enligt instruktion på avräkningsnota enligt plan senast den 13 december 2013. De nyutgivna aktierna ger rätt till utdelning för räkenskapsåret 2013.

Teckning med stöd av företrädesrätt (teckningsrätter) skall göras genom kontant betalning eller kvittning av fordran.

För det fall inte samtliga teckningsrätter tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt. Tilldelning skall ske till dem som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av företrädesrätt och i första hand ske till bolagets tidigare aktieägare och vid överteckning ske pro rata i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I andra hand skall tilldelning ske till annan som anmält intresse om att få teckna aktier i emissionen och vid överteckning ske i förhållande till det antal aktier som respektive intressent anmält att få teckna och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I tredje hand sker tilldelning till garanterna och vid överteckning sker tilldelning pro rata i förhållande till antal aktier var och en garanterat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. Tilldelning är inte beroende av när under teckningsperioden anmälan inkommer. Betalning av aktier tecknade utan företräde skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota.

Teckningshandlingar och en sammanfattning av memorandum finns senast från och med den 21 november 2013 tillgängliga för nedladdning på följande hemsidor:

www. Cefourwine.com
www. eminova.se
www. aktietorget.se

För ytterligare information kontakta;
Styrelseordförande, Jan Nilstadius, 070-300 50 20

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Ikon för Adobe Acrobat  Se nyheten från Cefour