Umida Group AB

Under gårdagen informerade Cefour om detaljerna kring den förestående emissionen och frågorna om användning och teckning är självklart viktiga i detta sammanhang. Styrelsen har med anledning av detta beslutat att redan nu gå ut med lite information kring detta.
Den nu aktuella nyemissionen, med företräde för befintliga aktieägare, genomförs i syfte att tillföra Cefour rörelsekapital. Medlen skall främst användas för fortsatt marknadsföring och försäljningsarbete, med tonvikt på de europeiska och amerikanska marknaderna.

Styrelsen har tillsammans med verkställande direktören beslutat om följande grova användningsområde av tillförda medel;

Marknad
Här kommer tyngdpunkten av investeringarna. Det behövs klart bättre marknadssupport i form av material för sälj/marknadsföring, varuprover, stöd till säljkampanjer m m både i Europa och USA.

Produktion
Vissa kvalitetsproblem återstår, främst kring långsiktig hållbarhet vilka behöver lösas omgående. Det kommer att göras mindre maskininvesteringar vilket även kommer att möjliggöra fyllning av alternativa drycker/produkter. Detta görs för att sprida kostnaderna av de stora kapitalinvesteringar som redan gjorts samt säkerställa bättre utnyttjandegrad i produktionsanläggningen.

Intern organisation
Marknads/säljsidan behöver stärkas både personal- och resursmässigt. Säljresurserna är idag underdimensionerade med hänsyn tagen till de marknader Cefour arbetar på.
Säljaktiviteterna framgent kommer fokuseras på ett begränsat antal marknader inom i första hand Norden och EU. Dock skall de satsningar i USA som redan gjorts, och investerats i, tillvaratas och styras upp med bättre marknadssupport.

Övrigt
Med en organisation som under två månaders tid fått ägna mycket tid åt ”administration” i stället för försäljning ligger Cefour efter med en del betalningar och styrelsen har tillsammans med verkställande direktören arbetat fram en plan för hantering av dessa skulder. Dessa kommenterades även i det dokument som distribuerats tidigare via AktieTorget. Uppgörelserna har självklart förankrats hos berörda parter. Skulderna är primärt av rörelsekaraktär och ingen av långivarna har ställt några krav på ”snabbare” återbetalning.

Teckning från styrelse och VD
I den nu förevarande emissionen kommer styrelse och ledning minst att teckna sina berättigade andelar av företrädesemissionen. Blir det utrymme för att teckna mera kommer de som idag inte har aktier att teckna.

Utöver detta kommer både Maxpeak och Capillum Holding att teckna i förhållande till sina innehav idag.

Den totala omfattningen av dessa personer och bolags teckning är idag svårt att uttala sin om och blir beroende på hur andra teckning.

Det bör noteras att emissionen kommer att vara garanterat upp till 2 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta;
Styrelseordförande Jan Nilstadius, 070-300 50 20

Cefours affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast.


Se nyheten från Cefour