Umida Group AB

Tredje kvartalet 2012
* Nettoomsättningen uppgick till 1 595 KSEK (1 050 KSEK)
* Resultatet uppgick till -1 940 KSEK (-1 708 KSEK)
* Resultat per aktie -0,01 SEK (-0,01 SEK)
* Eget Kapital vid utgången av kvartalet uppgick till 9 329 KSEK (8 283 KSEK)
* Stora volymer på eventmarknaderna i Norge och Sverige
* En andra order till Kina levererad
* Fortsatt fokus på produktutveckling

Januari – september 2012
* Nettoomsättningen uppgick till 4 489 KSEK (2 282 KSEK)
* Resultatet uppgick till -7 286 KSEK (-5 833 KSEK)
* Resultat per aktie -0,03 SEK (-0,04 SEK)

Kvartalsrapport juli-september 2012

Kommentar till den ekonomiska utvecklingen
Kvartalet som gått har omsättningsmässigt varit högre än samma period förra året. Försäljningsvolymerna har ökat ännu mer än vad omsättningssiffrorna visar. Att omsättningen är förhållandevis lägre än volymtillväxten beror dels på generellt något lägre prisnivåer och dels på en aggressiv prissättning som en del i etableringen på vissa marknader. Omsättningen i Norden (Sverige och Norge) har varit god och mestadels hänförlig till festivaler, konserter och andra säsongsrelaterade events. Dessutom har försäljning på Systembolagets beställningssortiment etablerats under sommaren. Glädjande är att de flesta kunder fortsätter att välja ”Easy Wine Glass” som alternativ för vinförsäljning på festivaler, konserter och liknande evenemang. Det bekräftar att produkten är lönsam för våra kunder och att den fyller ett behov. En leverans har också under innevarande kvartal gått iväg till vår kund i Kina och den står för ca 40% av omsättningen under kvartalet. Förhoppningarna vad gäller tillväxten i Europa infriades inte och det beror till stor del på att marknaderna i Holland, Tyskland och England valt att avvakta med inköp tills vårt nya plastglas med högre syrebarriär lanseras.

Resultatmässigt har vi presterat sämre än förra året och det förklaras av förhållandevis högre kostnader jämfört med förra året. De ökade kostnaderna består huvudsakligen av marknadsföringsbidrag vid etablering i Kina, övriga satsningar på marknadsföring och produktetablering, ökade lokalkostnader då större lagerutrymmen tagits i anspråk samt ökade leasing- och avskrivningskostnader som ett resultat av investeringen i den automatiserade förpackningsanläggningen vid halvårsskiftet 2011. Utöver detta har finansnettot försämras med den högre skuldsättningen. Kontinuerligt arbetas med att hålla i kostnaderna och besparingar har under året genomförts, framför allt på personalsidan.

Produktion och produktutveckling
Produktionen har genomgått kvalitetsförbättringar vad gäller rutiner och kompetensspridning och som ett resultat har verkningsgraden på anläggningen ökat. Det har fungerat bra under de perioder då produktionstakten varit mycket hög, t ex inför leveranserna till Kina. Det är egentligen först i år som anläggningen satts på prov och det är därför extra tillfredsställande att konstatera att den klarar den höga produktionstakten som vi förväntar oss och som kommer krävas under 2013.

Investeringen i produktutvecklingen, som ska göra att förpackningslösningen klarar de från livsmedelskedjorna högt ställda kraven på hållbarhet utan kylförvaring, påbörjades för ca 6 månader sedan. Under kommande kvartal ska investeringen implementeras och den nya generationen av Cefours förpackningslösning ska börja säljas från 2013. För att slutföra investeringen i produktutvecklingen, kommer produktionen att vara stängd under ca 6 veckor under kvartal 4 då anläggningen modifieras och förändringarna implementeras. Obrukbart materiel kommer i möjligaste mån att avyttras och användas i testfasen, men vi utesluter inte att kommande kvartal kommer belastas med en del engångskostnader för nedskrivningar. Förutom förbättrad hållbarhet, att vinet i glaset kommer att hålla i minst 12 månader i rumstemperatur, kommer glasen få en mjukare kant och bli enklare att öppna. Utöver dessa förbättringar har Easy Wine Glass formspråk utvecklats som ett led i att förstärka produkten och varumärket, vilket gjorts i samarbete med våra partners i Holland och England.

Likviditet och kapitalanskaffning
Under innevarande kvartal registrerades den till Capillum Holding riktade nyemissionen om 2 MSEK, som påbörjades under kvartal 2. Ytterligare en nyemission har riktats till Capillum Holding för att finansiera produktutvecklingen. Nyemissionen avslutades efter rapportperioden och kommer att registreras hos Bolagsverket under kvartal 4.

Som ett led i att stärka bolagets kassa och egna kapital samt att säkerställa uthålligheten arbetar styrelsen kontinuerligt med kapitalanskaffning. Som nyligen meddelats genomförs därför en företrädesemission till bolagets aktieägare, som därmed ges möjlighet att på en låg värdering anskaffa aktier och samtidigt hjälpa Cefour i sin utveckling.

Prognos för 2013
Omsättningen under perioden beräknas till ca 21 Mkr och vinsten före avskrivningar uppskattas till ca 2Mkr. Prognosen är baserad på våra importörers uppskattade försäljningsvolymer huvudsakligen i BeNeLux, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Norge, Kina, Japan, Mexiko och USA.

Uppföljning av lagd prognos kommer att ske i samband med kvartalsrapporteringen.

Principer för rapporten upprättande
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

Kommande rapport
Bokslutskommunikén för 2012 kommer att publiceras den 22 februari 2013.

Åhus, 2012-11-23

Styrelsen och VD


Se rapporten från Cefour