Umida Group AB

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Inbjudan till teckning i företrädesemission
Härmed inbjuds aktieägarna i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) (nedan ”Cefour” eller ”Bolaget”), i enlighet med villkoren i detta dokument, att för tio (10) per avstämningsdagen den 19 september 2011 innehavda aktier, oavsett serie, i Cefour, teckna en (1) nyemitterad aktie av serie B till kursen 0,25 kronor per aktie.

Emissionen, omfattande en företrädesemission av högst 16 256 350 B‐aktier, har beslutats av styrelsen den 8 augusti 2011, med stöd av bemyndigande från Årsstämman den 12 april 2011 . Emissionen kommer att inbringa bolaget 4 064 087,50 kronor, före emissionskostnader. Emissionen är garanterad i sin helhet.

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 19 september 2011 är aktieägare i Cefour äger företrädesrätt att teckna
aktier i nyemissionen i relation till tidigare innehav.

Teckningsrätter
Aktieägare i Cefour erhåller för varje (1) innehavd aktie, oavsett serie, en (1) teckningsrätt av serie B. Det krävs tio (10) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie av serie B.

Teckningskurs
Teckningskursen är 0,25 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan ”Euroclear”) för rätt till deltagande i emissionen är den 19 september 2011. Sista dag för handel i Cefours aktie med rätt till deltagande i emissionen är den 14 september 2011. Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i emissionen är den 15 september 2011.

Teckningstid
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter skall ske under tiden från och med den 20 september 2011 till och med 6 oktober 2011. Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VP‐konto utan särskild avisering från Euroclear.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter äger rum på Aktietorget under perioden 20 september 2011 till och med 3 oktober 2011. Aktieägare skall vända sig direkt till sin bank eller annan förvaltare med erforderliga tillstånd för att genomföra köp och försäljning av teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den 6 oktober 2011 eller säljas senast den 3 oktober 2011 för att inte förfalla värdelösa.

EMISSIONSREDOVISNING OCH ANMÄLNINGSSEDLAR

Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 19 september 2011 är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller informationsmaterial, förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel samt anmälningssedel för teckning utan företräde. Information kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida, Aktietorgets hemsida samt Aqurat Fondkommissions hemsida för nerladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare med flera, erhåller inte någon information utan underrättas separat. VP‐avi som redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP‐konto utsändes ej.

Teckning med stöd av företrädesrätt
Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 6 oktober 2011. Teckning genom betalning skall göras antingen med den förtryckta inbetalningsavi som bifogas emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande två alternativ:

1) Emissionsredovisning – förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas.

2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter förvärvas eller avyttras, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med den vidhängande inbetalningsavin skall anmälningssedelns nummer anges som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.

Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission tillhanda senast klockan 16.00 den 6 oktober 2011.

Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Cefour
Box 3297
103 65 Stockholm

Fax 08‐544 987 59
Tfn 08‐544 987 55
Email info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)

Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Cefour är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning eller information. Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.

Teckning utan företrädesrätt
För det fall samtliga teckningsrätter inte utnyttjas för teckning med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning utan företrädesrätt. Därvid skall vid överteckning tilldelning ske efter tid då anmälan kommit Aqurat tillhanda.

Anmälan om att förvärva aktier utan företrädesrätt skall göras på anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av teckningsrätter” som finns att ladda ner från www.aqurat.se. Anmälningssedeln skall vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast kl. 16:00 den 6 oktober 2011. Vid åberopande av subsidiär företrädesrätt skall uppgift om innehav per avstämningsdagen anges på anmälningssedeln. Anmälan ärbindande.

Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter meddelas genom utskick av avräkningsnota. Betalning skall ske till bankgiro enligt instruktioner på avräkningsnotan. Notera att det ej finns någon möjlighet att dra beloppet från angivet VP‐konto eller depå. Någon avi skickas ej ut till de som inte erhållit någon tilldelning.

Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och vilka äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för information om teckning och betalning.

Betalda och tecknade aktier (”BTA”)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart detta kan ske, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP‐avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP‐konto. Tecknade aktier är bokförda som BTA på VPkontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Handel i BTA
Handel med BTA äger rum på Aktietorget från och med den 20 september 2011 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Omvandling av BTA till aktier
Så snart emissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2011 omvandlas BTA till aktier. Det skickas inte ut någon särskild avisering från Euroclear avseende detta.

Utdelning
Alla aktier har lika rätt till utdelning. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2011.

Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats kommer Cefour att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande på Aktietorgets hemsida, www.aktietorget.se.

Förlängning av erbjudandet
Styrelsen i Cefour förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden för erbjudandet.

Handel i aktien
Aktierna i Cefour är upptagna för handel i svenska kronor på Aktietorget och handlas med kortnamnet CEFO B och ISIN‐kod SE0002683920. De nya aktierna tas upp till handel i samband med att omvandling av BTA sker. Meddelande om detta kommer att finnas på Aktietorgets hemsida.

Viktig information från emissionsinstitutet
Den som avser teckna sig för finansiella instrument som erbjudandet avser uppmanas att noga läsa igenom
samtlig information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. Denna information tillhandahålles endast på svenska. Mer information om emittenten och dess verksamhet finns att ta del av på emittentens hemsida.

I. Finansiella instrument som omfattas av erbjudandet har inte och avses inte att registreras i något annat land än Sverige och kommer således inte att erbjudas till försäljning i något annat land där sådan distribution (a) förutsätter ytterligare Memorandum eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt eller (b) strider mot lag, förordning eller annan bestämmelse i sådant land.

II. Order enligt undertecknad anmälningssedel ger Aqurat fullmakt att för undertecknads räkning sälja, köpa eller teckna sig för finansiella instrument enligt de villkor som gäller för erbjudandet. Ordern omfattas inte av den ångerrätt som följer av Distans‐ och hemförsäljningslagen. Tillvägagångssättet samt teckningsperioden för erbjudandet framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.

III. Aqurat kategoriserar samtliga som tecknar aktier enligt erbjudandet som icke professionella kunder enligt lagen om värdepappersmarknaden. Vid utförande eller vidarebefordran av order på tecknarens eget initiativ tillhandahåller Aqurat tjänsten utan att göra en bedömning om tjänsten är passande för tecknaren. De risker som följer med en investering i sådana finansiella instrument som erbjudandet avser framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet.

IV. Priset för de finansiella instrument som avses i erbjudandet framgår av den information som upprättats och utgivits i samband med erbjudandet. Skatter, courtage eller andra avgifter som kan komma att uppstå påföres eller erlägges inte av Aqurat.

V. Personuppgifter som tecknaren lämnar i samband med anmälan eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av Aqurat enligt Personuppgiftslagen (1998:204) för förberedelse och administration av uppdraget. Lämnade uppgifter kan komma att registreras i Aqurats investerarregister. Behandlig av personuppgifter kan även ske hos andra företag som Aqurat eller emittenten samarbetar med.

VI. Aqurat ansvarar inte för tekniska fel, fel i telekommunikation eller fel i posthantering i samband med inlämnandet av anmälningssedeln.

VII. Reklamation mot Aqurats utförande av den order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel skall ske utan oskäligt uppehåll. Om så ej skett kan rätten att kräva ersättning eller att göra andra påföljder gällande mot Aqurat gå förlorad. Eventuella klagomål med anledning av Aqurats hantering av order som lämnats till Aqurat genom undertecknad anmälningssedel kan skriftligen ställas till Aqurats klagomålsansvarige på den adress, som anges på anmälningssedeln.

VIII. Vid eventuell tvist med Aqurat kan konsumenter också vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08‐783 17 00, www.arn.se.

IX. Aqurat följer svensk lag. Materiell svensk rätt äger tillämpning på Aqurats erhållna uppdrag och allmän svensk domstol, t.ex. Stockholms tingsrätt är behörig domstol.

Klicka på nedanstående länkar för att ladda ner ”Villkor & Anvisningar” samt ”Anmälningssedel (teckning utan företrädesrätt)” i pdf-format.

2011-09-19 Erbjudandedokument Villkor och anvisningar 2011
2011-09-19 Erbjudandedokument Teckningssedel 2011