Umida Group AB

Umida Group AB (publ) har utökat sin företagskredit till 3.000.000 SEK för att säkerställa finansiering för att nå bolagets tillväxtmål. Den villkorade krediten från SEB innebär att bolaget samtidigt har upptagit skuldebrev om 500.000 SEK från tre befintliga aktieägare samt skuldebrev med möjliga konvertibler om 500.000 SEK från bolagets ledning, efter styrelsebeslut den 8 april 2021, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande vid årsstämman.

Villkor i sammandrag

Bolagets företagskredit hos SEB höjs från 300.000 SEK till 3.000.000 SEK.

Aktieägarlånen har en löptid på sex månader med en årlig ränta om 5 procent, Slutreglering av lån är planerad 6 september 2021.

Konvertibellån löper fram till senast den 30 september 2021 i den mån konvertering inte har ägt rum dessförinnan. På Lånebeloppet utgår en årlig ränta om 5 procent. Räntan förfaller till betalning i samband med konvertibelns förfallodag. Ränta utgår inte i händelse av konvertering.

Konvertibelns löptid är perioden från och med årsstämmans godkännande av emissionsbeslutet till och med den 30 september 2021. Under konvertibelns löptid ska ingen amortering ske.

Långivaren äger rätt att från och med årsstämmans godkännande av emissionsbeslutet till och med den 30 september 2021 påkalla konvertering av Lånebeloppet mot nya B-aktier i Bolaget till en konverteringskurs om 4,71 kronor, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen på bolagets aktie under perioden 24 februari 2021 till och med den 23 mars 2021 med en rabatt om 9 procent enligt bolagets tidigare praxis. Överkurs ska tillföras den fria överkursfonden.

”Vi har efter att vi stärkt vår finansiella ställning under 2020 bevisat för vår bank att vi nu är värdiga en utökad företagskredit. Motkravet från banken sida är att vi uppvisar ett tillfälligt lån från aktieägare uppgående till 1 miljon SEK. Vi har fördelat lånet i två delar, 500 000 SEK kommer från tre av våra största aktieägare och 500 000 SEK kommer från personer inom ledningen. Gällande lånet för de personer som sitter i ledningen har styrelsen föreslagit en möjlig konvertering till aktier för att stärka ledningen ägande i bolaget och tillskjuta bolaget extra kapital. Att vi nu beviljas en kredit om 3 miljoner SEK ger oss möjligheten att ännu snabbare kunna växa bolaget och nå våra tillväxtmål.” säger Filip Lundquist, VD för Umida Group AB (publ).

För ytterligare information, kontakta:

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB (publ), Telefon: +46 (0)76 942 41 21

Denna information är sådan information som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 april 2021.

 

Attachments