Umida Group AB

Umida Group AB (publ) (”Umida Group” eller ”Bolaget”) meddelar att styrelsen idag, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, beslutat om en riktad emission av units uppgående till en teckningslikvid om cirka 8 MSEK, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO1 till en på förhand vidtalad grupp av investerare (den ”Riktade Emissionen”). För att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppstår till följd av den Riktade Emissionen har styrelsen även, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, beslutat om en riktad emission av teckningsoptioner av serie TO1 till Bolaget som vederlagsfritt kommer att överlåtas till befintliga aktieägare i Bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

 Den Riktade Emissionen

 Styrelsen i Umida Group har idag, villkorat av efterföljande bolagsstämmas godkännande, beslutat om en riktad emission av högst 1 951 219 units till en teckningskurs om 4,1 kronor per unit, motsvarande 0,82 kronor per B-aktie då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Varje unit i den Riktade Emissionen består av fem (5) B-aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO1. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts efter förhandlingar med tecknarna på armlängds avstånd och motsvarar en premie om cirka 3,76 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 19 februari 2024 till och med 1 mars 2024 och bedöms av styrelsen vara marknadsmässig.

Rätt att teckna units i den Riktade Emissionen tillkommer en på förhand vidtalad grupp av investerare bestående av John Moll, Jinderman & Partners AB (https://jinderman.se/), Capmate AB, Tellus Equity Partners AB, Råsunda Förvaltning AB, Robert Burén, Niklas Estensson, UBB Consulting AB, Sami Asani, Björn Svensson, Hepac Group AB, Bo Lundquist, Mats Ryd, Filip Lundquist och Mats Jämterud.

”Med denna riktade emission stärker vi vår ägarbas samtidigt som vi får in nya investerare som tror på bolaget framåt. Vi stärker också vår likviditet och det egna kapitalet i koncernen.” säger Filip Lundquist, VD på Umida Group AB.

Inför den Riktade Emissionen har styrelsen noga övervägt möjligheten att anskaffa kapital genom en företrädesemission men har konstaterat att en företrädesemission, i jämförelse med den Riktade Emissionen, (i) skulle vara betydligt mer tidskrävande och medföra betydligt högre kostnader och ökad exponering för potentiell marknadsvolatilitet jämfört med en riktad nyemission, (ii) troligtvis inte skulle bli tecknad i erforderlig utsträckning, med hänsyn till det rådande klimatet på aktiemarknaden, utan att garantiförbindelser upphandlas för att säkerställa att Bolaget tillses med tillräckligt kapital, vilket i sin tur riskerar att medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av vederlag som betalas ut för en sådan garantiteckning, (iii) skulle medföra en osäkerhet i förhållande till storleken på det kapital som Bolaget kan komma att erhålla från Bolagets befintliga aktieägare och (iv) sannolikt skulle behövt göras till en lägre teckningskurs med hänsyn till de rabattnivåer som förekommit på aktiemarknaden på senare tid. Även andra alternativ, däribland upptagande av ett långfristigt lån, har övervägts men antingen ansetts innebära för höga kostnader eller inte inbringa tillräckligt med rörelsekapital och därmed inte ansetts ligga i Bolagets eller aktieägarnas intresse. Den riktade emissionen medför vidare att (i) Bolagets aktieägarkrets breddas med nya investerare med ett intresse av Bolaget och dess utveckling och (ii) Bolagets ägarbas stärks genom att ett antal befintliga ägare investerar ytterligare i Bolaget. Skälet till att vissa befintliga aktieägare tillåts teckna i den Riktade Emissionen är med anledning av dessa historiskt sett har stöttat Bolaget finansiellt.

Ovan ger enligt styrelsens uppfattning en stärkt ägarbild. Ett utökat ägande för vissa befintliga aktieägare med stort engagemang för Bolaget och dess framtida utveckling skapar enligt styrelsens bedömning förutsättningar för stabilitet och trygghet för både Bolaget och övriga aktieägare. Mot bakgrund av detta har styrelsen gjort bedömningen att den Riktade Emissionen är det mest fördelaktiga för Bolaget och dess aktieägare, särskilt med anledning av att Bolaget är i behov av omedelbar finansiering.

Riktad emission av teckningsoptioner av serie TO1

I syfte att delvis kompensera aktieägarna för den utspädning som uppkommer genom den Riktade Emissionen har styrelsen, villkorat av efterföljande stämmas godkännande, även beslutat om en riktad emission av 3 848 707 teckningsoptioner av serie TO1 till Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras och tecknas vederlagsfritt av Bolaget. Bolaget kommer sedan att överlåta teckningsoptionerna vederlagsfritt till aktieägarna i Bolaget. Vid överlåtelsen kommer innehav av sju (7) aktier (oavsett serie) berättiga varje aktieägare att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO1. Vid fastställandet av antalet teckningsoptioner som varje aktieägare är berättigad till kommer fraktioner att avrundas nedåt till närmaste heltal. Styrelsen kommer att återkomma med tidpunkt för avstämningsdag för överlåtelsen, vilken beräknas infalla som senast under april 2024.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs om 1,30 kronor (motsvarande cirka 58 procent av teckningskursen per aktie i den Riktade Emissionen). Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer äga rum under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024. Bolaget kommer inför teckningsperioden för nyttjande av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 att offentliggöra ett emissionsmemorandum som senast före teckningsperiodens början kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida.

 Extra bolagsstämma

Mot bakgrund av styrelsens beslut och att den Riktade Emissionen delvis riktar sig till personer som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (den s k LEO-lagen) avser styrelsen kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 21 mars 2024. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Antal aktier, aktiekapital och utspädning

Genom den Riktade Emissionen kommer aktiekapitalet, villkorat av att extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut, att öka med högst 3 230 505 kronor, från 9 247 239,49 kronor till 12 477 743,91 kronor genom nyemission av högst 9 756 095 aktier av serie B, vilket innebär att det totala antalet aktier av serie B ökar från 26 940 946 till 36 697 041 aktier och medför en utspädning om cirka 26,59 procent för aktieägare som inte deltar i den Riktade Emissionen. Vid efterföljande inlösen av teckningsoptioner av serie TO1 som emitterats i den Riktade Emissionen kommer Bolagets aktiekapital kunna öka med ytterligare högst 1 339 478 kronor och antalet aktier av serie B att öka med 3 902 438. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kommer Bolaget tillföras ytterligare cirka 5,1 MSEK.

Genom den riktade emissionen av teckningsoptioner av serie TO1, som kommer överlåtas till aktieägarna, kan antalet aktier av serie B i Bolaget öka med ytterligare 3 848 707 vilket som högst medför en ökning av aktiekapitalet med cirka 1 321 034,6 kronor. Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner av serie TO1 som kommer överlåtas till aktieägarna kommer Bolaget tillföras cirka 5 MSEK.

Rådgivare

Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen och den riktade emissionen av teckningsoptioner av serie TO1. Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Denna information är sådan som Umida Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 mars 2024.

 För mer information, vänligen kontakta:                  
Filip Lundquist, vd
E-mail: filip.lundquist@umidagroup.com

Lämna ett svar